O nás - Organizačné útvary - Výskumný a vývojový ústav železníc - Produkty a služby - Certifikačný orgán nedeštruktívneho skúšania na dráhach

 

O NÁS
PRODUKTY A SLUŽBY
• Akreditované skúšobné laboratórium
• COO NSD
  •• Certifikácia
  •• Dokumenty
  •• Kalendár udalostí
  •• Členstvo v organizáciách
• Ústredné železničné metrologické stredisko
• Ústredné defektoskopické stredisko železníc
• Meranie, monitoring, diagnostika
• UTZ (revízie, kontroly, skúšky)
• Technické kontroly
• Expertná odborná a konzultačná činnosť
• Múzejno – dokumentačná činnosť
KONTAKTY

CERTIFIKAČNÝ ORGÁN OSÔB NEDEŠTRUKTÍVNEHO SKÚŠANIA NA DRÁHACH (COO NSD)

 

UPOZORNENIE!

 

Certifikačný orgán osôb nedeštruktívneho skúšania železníc zmenil názov na „Certifikačný orgán osôb nedeštruktívneho skúšania na dráhach“

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky poverilo Osvedčením číslo 03484/2016/C350-SŽDD/02376 zo dňa 15. 2. 2016 Výskumný a vývojový ústav železníc výkonom odborného defektoskopického orgánu pre technické zariadenia dráh a dráhových vozidiel a jeho organizačnú jednotku "Certifikačný orgán osôb nedeštruktívneho skúšania na dráhach" so sídlom v Bratislave, overovaním odbornej spôsobilosti (certifikáciou osôb).

COO NSD je na základe Osvedčenia o akreditácii č. 009 od SNAS spôsobilý podľa požiadaviek EN ISO/IEC 17024 vykonávať certifikáciu osôb vykonávajúcich nedeštruktívne skúšanie materiálov a komponentov železničných koľajových vozidiel, mostných objektov a iných zariadení železníc v rámci ich prevádzky a údržby a prostredníctvom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky povereným certifikačným a kvalifikačným orgánom pre pracovníkov NDT (nedeštruktívneho skúšania materiálov) v metódach UT, MT, ET, PT, VT a RT podľa EN ISO 9712 a vyhlášky UIC 960 v priemyselnom sektore "Železničná doprava".

Akreditovaný subjekt Certifikačný orgán osôb nedeštruktívneho skúšania na dráhach chápe dôležitosť nestrannosti pri vykonávaní certifikačných činností, pri riadení konfliktu záujmov a zabezpečovaní objektivity v certifikačných činnostiach.

Získaná certifikácia v sektore "Železničná doprava" oprávňuje NDT personál vykonávať defektoskopické skúšky v oblasti prevádzkovateľov dráh, dopravcov na dráhach, výrobcov a opravárov dráhových vozidiel a kovových konštrukcií. Predmetom defektoskopických kontrol sú zvary, koľajové zariadenia, dráhové oceľové mostné konštrukcie a konštrukcie podobné mostom, dráhové vozidlá a ich príslušné komponenty a tlakových zariadení.

 

 

 

KONTAKT

  
 

Ing. Andrea BAKOVÁ

 

vedúca COO NSD

Mobil:

+421 903 710806

Tel.:

+421 2 2029 7782

E-mail:

Bakova.Andrea@zsr.sk

  
 

Ing. Vladimír POLAKOVIČ

 

manažér kvality COO NSD

Mobil:

+421 903 440910

Tel.:

+421 2 2029 5330

E-mail:

Polakovic.Vladimir@zsr.sk

  
 

Ing. Rudolf CHYLA

 

skúšobný komisár COO NSD

Mobil:

+421 911 988081

Tel.:

+421 2 2029 5789

E-mail:

Chyla.Rudolf@zsr.sk

  

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

VÝSKUMNÝ A VÝVOJOVÝ ÚSTAV ŽELEZNÍC

Certifikačný orgán osôb nedeštruktívneho skúšania na dráhach

Nobelova 50

831 02 Bratislava

© 2008-2013 Železnice Slovenskej republiky