ÚVOD  |
Aktuality  |
Kontakty  |
Spôsobilosť z BOZP

Základné skúšky

BMA   Zamestnanec mimo prevádzkový priestor alebo priestor susediaci s prevádzkovým priestorom ŽSR

Zamestnanci, ktorí za žiadnych okolností nebudú vstupovať do prevádzkového priestoru alebo priestoru susediaceho s prevádzkovým priestorom ŽSR

Počet hodín

Cena na osobu bez DPH

Ďalšie oprávnenia

3

11,88 €

Nemá

BMV   Vedúci zamestnanec mimo prevádzkový priestor alebo priestor susediaci s prevádzkovým priestorom ŽSR

Bezprostredne nadriadení a vedúci zamestnanci zamestnancom, ktorí za žiadnych okolností nebudú vstupovať do prevádzkového priestoru alebo priestoru susediaceho s prevádzkovým priestorom ŽSR

Počet hodín

Cena na osobu bez DPH

Ďalšie oprávnenia

3

11,88 €

BMA

BPC   Zamestnanec v prevádzkovom priestore alebo v priestore susediacom s prevádzkovým priestorom ŽSR

Zamestnanci s oprávnením prechádzať cez prevádzkový priestor alebo priestor susediaci s prevádzkovým priestorom ŽSR

Počet hodín

Cena na osobu bez DPH

Ďalšie oprávnenia

4

15,84 €

BMA

BPO   Obslužná činnosť

Zamestnanci vykonávajúci obslužnú činnosť na úseku dopravnej a prepravnej prevádzky a zamestnanci s odbornou skúškou č. 3,11,12,17,18, SSP 17/1,SSP 17/2

Počet hodín

Cena na osobu bez DPH

Ďalšie oprávnenia

5

19,80 €

BMA, BPC

BPD   Dopravný zamestnanec

Dopravní zamestnanci, na úseku dopravnej a prepravnej prevádzky s odbornou skúškou, 13,14,15 a 19,ktorí sú oprávnení riadiť dopravu na železničnej dráhe vrátane činnosti osamelý zamestnanec, zabezpečujúci a zabezpečovaný zamestnanec, čistič výhybiek, bezpečnostná hliadka

Počet hodín

Cena na osobu bez DPH

Ďalšie oprávnenia

5

19,80 €

BMA , BPC, BPO

BPI   Zamestnanec infraštruktúry

Všetci zamestnanci v prevádzke infraštruktúry vrátane činnosti osamelý zamestnanec, zabezpečujúci a zabezpečovaný zamestnanec a bezpečnostná hliadka. Neplatí samostatne, ale len v spojení s technologickými špecifikami a to minimálne s jedným z rozsahov znalostí označených ako T 1 TS, T 2 EE, T 3 OZT

Počet hodín

Cena na osobu bez DPH

Ďalšie oprávnenia

5

19,80 €

BMA , BPC

BPR   Koľajové vozidlá

Rušňovodiči HKV a zamestnanci vykonávajúci v prevádzkovom priestore alebo v priestore susediacom s prevádzkovým priestorom ŽSR opravu, údržbu, technickú prehliadku, čistenie koľajových vozidiel a ďalšie s tým súvisiace činnosti

Počet hodín

Cena na osobu bez DPH

Ďalšie oprávnenia

5

19,80 €

BMA , BPC

BPK   Koordinácia, riadenie a inšpekcia

Je určené pre: vedúcich zamestnancov, ktorí vykonávajú riadenie pracovných činností dvoch alebo viacerých úsekov prevádzky; vedúcich prác, ktorí organizujú a riadia práce dvoch alebo viacerých úsekov prevádzky; zamestnancov vykonávajúcich inšpekciu, kontrolu, vyšetrovanie, oboznamovanie a vzdelávanie v oblasti BOZP; zamestnancov vykonávajúcich koordináciu projektovej dokumentácie, ktorá sa týka dvoch alebo viacerých úsekov prevádzky; zamestnancov vykonávajúcich koordináciu BOZP na dvoch a viac úsekoch prevádzky

Počet hodín

Cena na osobu bez DPH

Ďalšie oprávnenia

8

31,68 €

BMA, BMV, BPC, BPO, BPD, BPI, BPR, BPV, T1 TS, T2 EE, T3 OZT, T4 VŽÚ, T5 VPS

Nadstavbové skúšky

BPV   Vedúci zamestnanec v prevádzkovom priestore alebo priestore susediacom s prevádzkovým priestorom ŽSR

Je určené pre: nadriadených zamestnancov, ktorí vykonávajú riadenie pracovných činností iba na jednom úseku prevádzky; vedúcich prác, ktorí organizujú a riadia práce iba na jednom úseku prevádzky; vedúcich stroja, vedúcich pracoviska stroja, vedúcich vozidla; zamestnancov vykonávajúcich kontrolnú činnosť iba na jednom úseku prevádzky; zamestnancov vykonávajúcich koordináciu projektovej dokumentácie, ktorá sa týka iba jedného úseku prevádzky; zamestnancov vykonávajúcich koordináciu BOZP iba na jednom úseku prevádzky; zástupcov zamestnancov pre BOZP iba na jednom úseku prevádzky

Počet hodín

Cena na osobu bez DPH

Ďalšie oprávnenia

1

3,96 €

Nemá, BPV je platné iba spolu s označením spôsobilosti BPD, BPI alebo BPR

Technologické skúšky

T1 - TS   Trate a stavby

Technologické špecifiká v oblasti tratí a stavieb

Počet hodín

Cena na osobu bez DPH

Ďalšie oprávnenia

1

3,96 €

 

T2 - EE   Elektrotechnika a energetika

Technologické špecifiká v oblasti elektrotechniky a energetiky

Počet hodín

Cena na osobu bez DPH

Ďalšie oprávnenia

1

3,96 €

 

T3 - OZT   Oznamovacia a zabezpečovacia technika

Technologické špecifiká v oblasti oznamovacej, zabezpečovacej techniky a telekomunikácii

Počet hodín

Cena na osobu bez DPH

Ďalšie oprávnenia

1

3,96 €

 

T4 - VŽU   Vozidlá železničnej údržby

Technologické špecifiká v oblasti vozidiel železničnej údržby

Počet hodín

Cena na osobu bez DPH

Ďalšie oprávnenia

1

3,96 €

 

T5 - VPS   Vedúci pracovnej skupiny

Technologické špecifiká pre vedúceho pracovnej skupiny

Počet hodín

Cena na osobu bez DPH

Ďalšie oprávnenia

1

3,96 €

 

Školenie o ochrane pred požiarmi podľa Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov je realizované v rozsahu 1 hodiny na základe požiadavky odberateľa a v cene 3,96 € bez DPH na osobu.

Odbornú spôsobilosť v elektrotechnike na dráhach zabezpečuje ŽSR ÚIVP alebo iná oprávnená osoba. ŽSR ÚIVP Vám ponúka na základe Vašej požiadavky uvedené školenie v rozsahu 3 hodiny a v celkovej cene 11,88 € bez DPH na osobu.


 
© 2008-2017 Železnice Slovenskej republiky