Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
ELIS
od 11.12.2016 do 08.12.2018
Media room - Vyjadrenia pre média 2017 - August - Horúčavy ovplyvňujú aj železničnú dopravu
 Odkiaľ :
 Kam :
 Cez :
Len priame spojenia
 Dátum :
 Čas :
 Odchod  Príchod
Január  |
Február  |
Marec  |
Apríl  |
Máj  |
Jún  |
Júl  |
August  |
September  |
Október  |
November  |
December  |
Vyhľadávanie v media room:
Hľadať v:

Horúčavy ovplyvňujú aj železničnú dopravu

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v súvislosti s vysokými teplotami, ktoré vládnu počas mesiacov jún a júl zvýšili počet a zintenzívnili kontroly na tratiach, ktoré spravujú. Kontroly sa týkajú tak koľají, ako aj trakčného vedenia, ktoré majú tendenciu vplyvom horúčav meniť svoje fyzikálne vlastnosti.

Pri koľajach môže dochádzať k vychýleniu, alebo k vybočeniu koľaje, pri trakčnom vedení k zvýšeniu pravdepodobnosti kolízie zberača rušňa s trakčným vedením. ŽSR sa vďaka úsiliu svojich zamestnancov darí udržať železničnú infraštruktúru v prevádzkyschopnom stave, v uplynulých dňoch sme napriek extrémnym horúčavám nezaznamenali žiadnu nehodu, ani vážne ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy.  

Zamestnanci odvetvia železničných tratí ŽSR vykonávajú pravidelné prehliadky tratí, a to buď pravidelnými pešími pochôdzkami alebo jazdami na dráhových vozidlách v pravidelných intervaloch. Zvýšený dohľad na zariadenia infraštruktúry počas vysokých teplôt usmerňujú interné predpisy,  metodické usmernenia a vnútorný kontrolný systém ŽSR. 

Okrem pravidelných peších pochôdzok sa v čase zvýšených teplôt, resp. pri predpoklade zvýšenia teploty koľajníc nad  40°C (resp. teploty vzduchu nad 28°C) vykonávajú teplotné pochôdzky. Pri extrémnych teplotách okolo 40°C môže teplota koľajnice dosiahnuť 60 až 80°C. Na určených úsekoch sa vykonáva denne meranie teploty vzduchu a koľajníc. Realizujú ho zamestnanci Stredísk miestnej správy a údržby (SMSÚ) ŽSR a teplota koľajnice sa meria koľajnicovým teplomerom. V určených miestach merania sa zaznamenávajú teploty o 12,00 a 14,00 hod, ktoré sa evidujú v záznamníku. Tak isto sa sledujú predpovede počasia na najbližšie dni a na základe týchto vyhodnotených údajov rozhodnú pracovníci správcu infraštruktúry o opatreniach na zaistenie bezpečnosti železničnej dopravy.

Počas vysokých teplôt sa vykonávajú mimoriadne pochôdzky trate v čase najvyšších teplôt od 10:00-18:00hod. pri predpoklade zvýšenia teploty koľajníc nad 40°C. Tak isto sú v tomto období nariadené mimoriadne kontrolné jazdy na stanovišti rušňovodiča, prípadne v poslednom vozni osobného vlaku pre kontrolných pracovníkov SMSÚ železničných tratí a stavieb. 

Zvýšená  pozornosť sa pritom venuje predovšetkým náhlym zmenám smerovej a výškovej polohy v krátkom úseku koľaje, ktoré môžu byť príznakom začínajúceho vychýlenia alebo vybočenia koľaje, okoliu pevných miest a úsekom, v ktorých bola v predchádzajúcom období narušená stabilita koľaje opravnými prácami. Každé vybočenie koľaje je vážnym ohrozením bezpečnosti železničnej prevádzky, preto je potrebné prevádzku na tejto koľaji ihneď vylúčiť a na základe posúdenia stavu koľaje a teplotnej situácie urýchlene rozhodnúť o spôsobe odstránenia vzniknutej chyby. Pri vybočení dôjde k prekonaniu priečnych a pozdĺžnych odporov, vzpernej a ohybovej tuhosti koľaje. V takomto úseku sa potom zmení poloha koľaje v horizontálnom prípadne i vertikálnom smere. Koľaj sa pritom buď len čiastočne vychýli z pôvodnej polohy a zostane i naďalej pod napätím, alebo nastane úplné vybočenie koľaje, pri ktorom sa napätie vo vybočenom úseku uvoľní. O týchto chybách musí byť ihneď upovedomený zodpovedný zamestnanec správcu, ktorý rozhodne o potrebných opatreniach. 

Aby sa predišlo nežiadúcim vplyvom teploty na stabilitu koľajového roštu, a to konkrétne výškovým a smerovým chybám a prípadnému vybočeniu koľaje, obmedzujú sa v čase vysokých teplôt aj udržiavacie práce tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť prevádzky. Taktiež v prípade vysokých teplôt dochádza z bezpečnostných dôvodov k zrušeniu výluk, v ktorých boli plánované práce znižujúce stabilitu koľajového roštu, prípadne sa práce a výluky presúvajú do nočných hodín, kedy je predpoklad zníženia teploty a taktiež zníženia nepriaznivých teplotných účinkov na stabilitu koľajového roštu. 

Ďalším z preventívnych opatrení, ktoré ŽSR využívajú v čase vysokých teplôt, je zavádzanie teplotných pomalých ciest, a to hlavne v úsekoch, kde by vplyvom vysokej teploty mohlo dôjsť k zníženiu stability koľaje. Tieto  sa zavádzajú najmä  v denných  hodinách, v čase predpokladaných vysokých teplôt. Ak je bezpečnosť železničnej prevádzky akokoľvek ohrozená, zamestnanci ŽSR sú povinní vykonať pešiu prehliadku resp. mimoriadnu kontrolnú jazdu prideleného úseku tratí i mimo pravidelnej predpísanej prehliadky, a to i v mimopracovnom čase.  

Okrem merania teplôt majú ŽSR zabudované automatizované záznamové zariadenie na meranie teplôt koľajnice napr. v lokalite Železná Studienka, kde sa  meria teplota koľajnice v troch bodoch  v intervale desať minút.

Najvyššia denná teplota bola nameraná dňa 1.8.2017, a to  36 °C a teplota koľajnice 51,3 °C. O deň neskôr, 2.8.2017 bola nameraná teplota vzduchu 35 ° C a teplota koľajnice 53,5 °C. Teplota koľajnice je ovplyvnená nielen teplotou vzduchu, ale aj ďalšími faktormi ( dĺžka osvitu,  intenzita a smer vetra, dlhodobá priemerná teplota vzduchu, lokalita, vlhkosť a pod.)                                              

Dátum                     Najvyššia teplota vzduchu °C               Najvyššia teplota koľajnice °C       Čas hod

2.8.2017                                     35                                                              53,5                                 17:05

1.8.2017                                     36                                                              51,3                                 15:54

31.7.2017                                   34                                                              52,8                                 15:43

30.7.2017                                   33                                                              48,8                                 15:23

29.7.2017                                   29                                                              49,9                                 16:21

28.7.2017                                   27                                                              45,7                                 15:45

 

Údaje o vonkajšej teplote sú z meteostanice BA Lamač, graf (www.in-pocasie.sk)

 V tomto roku ŽSR do dnešného dňa (do 3. augusta 2017) zaznamenali 4 incidenty kategórie C 2 vybočenie koľaje  a iné chyby geometrickej polohy koľaje: 

... 30.05.2017 o 19:43 hodine, na trati Kozárovce – Hronská Dúbrava v úseku medzi ŽST Hliník nad Hronom – ŽST Žiar nad Hronom na koľaji č.1 v km 48,250, vonkajšia teplota bola 28°C. Príčinou boli  vysoké teploty v kombinácii s dynamikou jazdy dráhových vozidiel. Pri tomto incidente nedošlo k zmeškaniam vlakov. Zavedené prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti (POTR) na 30km/h.
... 30.05.2017 o 16:10 hodine na trati Bratislava Petržalka – Bratislava Ústredná nákladná stanici na koľaji č.1 .Príčinou incidentu boli vysoké teploty v kombinácii s dynamikou jazdy dráhových vozidiel. Koľaj bola daná do prevádzky so zavedením POTR na 50 km/h.
... 21.06.2017 o 16:27 hodine, na trati Fiľakovo – Vrútky osobná stanica, v ŽST Kremnica na koľaji č.1 pri teplote vzduchu 28°C. Príčinou incidentu boli vysoké teploty v kombinácii s dynamikou jazdy dráhových vozidiel. Zavedené dopravné opatrenia.
... 21.07.2017 o 15:45 hodine medzi ŽST Nová Baňa – Hronský Beňadik v km 26,850 majster tratí SMSÚ ŽTS TO Zvolen zistil vybočenie obidvoch koľajnicových pásov v dĺžke 3 metrov. Prerušenie dopravy: od 17:27 h - 19:09. Príčina incidentu sa zisťuje.VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 - 2017 Železnice Slovenskej republiky