Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
ELIS
od 11.12.2016 do 09.12.2017
Media room - Vyjadrenia pre média 2017 - Apríl - Začína výstavba Terminálnu intermodálnej prepravy v Lužiankach
 Odkiaľ :
 Kam :
 Cez :
Len priame spojenia
 Dátum :
 Čas :
 Odchod  Príchod
Január  |
Február  |
Marec  |
Apríl  |
Máj  |
Jún  |
Júl  |
August  |
Vyhľadávanie v media room:
Hľadať v:

Začína výstavba Terminálnu intermodálnej prepravy v Lužiankach

ŽSR dnes, t.j. 18. apríla 2017 odovzdali stavenisko firme STRABAG s.r.o. Bratislava, ktorá začína s výstavbou Terminálu intermodálnej prepravy v Lužiankach. Hodnota diela podľa uzatvorenej Zmluvy o dielo je 51 809 419,00 € bez DPH. Rozhodujúcim faktorom na rozhodnutie ŽSR realizovať TIP Lužianky bol zákaznícky potenciál strategického parku pri Nitre, ako aj potenciál ďalších producentov v danej lokalite. 

CHARAKTER A NAPOJENIE TERMINÁLU

Terminál intermodálnej prepravy Lužianky bude bimodálny terminál (cesta – železnica) napojený na nadradenú diaľničnú infraštruktúru (rýchlostná komunikácia R1) a železničnú sieť s pripojením do železničnej stanice Lužianky. Terminál bude zapojený do celoštátnej, a tým aj euroázijskej siete železníc. Z uvedeného  vyplýva, že je možné smerovanie prepravovaných komodít prakticky z ktoréhokoľvek miesta Európy.

Prevádzku terminálu bude zabezpečovať ŽSR vlastnými kapacitami a po jeho kompletnom dokončení bude pozostávať z troch samostatne funkčných celkov: kontajnerové prekladisko, expedičné koľajisko, sklad hotových výrobkov. V termináli budú poskytované základné služby súvisiace s manipuláciou, prekládkou a skladovaním intermodálnych prepravných jednotiek (IPJ). Zároveň budú poskytované aj služby opravy a čistenia IPJ, ako aj služby distribúcie hotových výrobkov železničnou dopravou a skladovania hotových výrobkov.

Projekt výstavby TIP Lužianky tvorí nástroj ekonomického rastu, ktorý podporí zvýšenie podielu železničnej dopravy na dopravnom trhu. Realizácia projektu prinesie okrem finančných dopadov aj naplnenie socioekonomických (netrhových) benefitov. 

TECHNICKÉ PARAMETRE TERMINÁLU

Kontajnerové prekladisko

Kontajnerové prekladisko bude disponovať dvoma dopravnými koľajami užitočnej dĺžky 750 m. Manipulácia s IPJ bude realizovaná dvomi mobilnými manipulačnými prostriedkami (Reach stacker). Prekladisko umožní uskladnenie IPJ v celkovej kapacite cca 1300 TEU (skratka Twenty-foot Equivalent Unit, pričom 1 TEU je jeden 20 stopový kontejner). V areáli bude administratívna budova, z ktorej bude riadená doprava pri vstupe a výstupe z terminálu a zabezpečené riadenie kontajnerového prekladiska. V okolí administratívnej budovy sa bude nachádzať vstupné parkovisko pre osobné automobily (kapacita 11 státí) a výstupné parkovisko pre vodičov nákladných áut (kapacita 16 státí). V tesnej blízkosti prekladiska bude vybudované parkovisko na vstupe pre vodičov nákladných áut (kapacita 49 státí). Pri vstupe do areálu bude nainštalovaná cestná váha pre váženie IPJ. Areál bude osvetlený osvetľovacími vežami, oplotený, zabezpečený priemyselnými kamerami s funkciou termovízie a bude pokrytý WIFI a mobilným signálom (4G, GPRS). Areál bude napojený na nadradenú diaľničnú a hlavnú cestnú sieť. 

Expedičné koľajisko

Súčasťou expedičného koľajiska budú 4 expedičné koľaje s užitočnou dĺžkou 700 m a územnou rezervou 50 m pre nakládku a odvoz hotových výrobkov. Koľaje budú ukončené zarážadlom a dvojpodlažnou nakladacou rampou. Expedičná časť koľajiska bude zadláždená. V areáli bude samostatná budova sociálneho zázemia a kompresorová stanica určená na skúšku bŕzd vlaku. Areál bude vybavený LED osvetlením, zabezpečený oplotením a pod monitoringom priemyselných (smerových, priestorových) kamier vybavených funkciou termovízie. Priestor bude pokrytý WIFI a mobilným signálom (4G, GPRS).

Sklad hotových výrobkov

Plocha o celkovej výmere 56 tis. m2 bude slúžiť k uskladneniu hotových výrobkov. Skladovacia plocha bude mať betónový povrch a bude napojená na kanalizáciu vybavenú odlučovačom ropných látok. V areáli bude budova pre strážnu službu. Sklad hotových výrobkov bude vybavený LED osvetlením, zabezpečený oplotením a pod monitoringom priemyselných (priestorových) kamier vybavených funkciou termovízie. Priestor bude pokrytý WIFI a mobilným signálom (4G, GPRS). 

EFEKTIVITA A NÁVRATNOSŤ INVESTÍCIE

TIP Lužianky bude financovaný z vlastných zdrojov ŽSR. Predmetné finančné prostriedky boli naakumulované z ostatných činností realizovaných ŽSR za obdobie rokov 2011 až 2015. Vo vzťahu k rozpočtu verejnej správy si ŽSR nebudú pre investíciu TIP Lužianky nárokovať navýšenie kapitálového transferu.

Investičná akcia TIP Lužianky je v súčasnosti schválená v rozsahu realizácie dvoch funkčných celkov – expedičné koľajisko a sklad hotových výrobkov. Finančná analýza pre funkčné celky expedičné koľajisko a sklad hotových výrobkov preukázala ekonomickú efektívnosť investície.

Pre funkčný celok kontajnerové prekladisko prehodnocujeme vecnú opodstatnenosť z pohľadu dopytu a návratnosti investície. 

VÝBEROVÉ KONANIE NA ZHOTOVITEĽA

ŽSR vyhlásili nadlimitnú zákazku na zhotoviteľa TIP Lužianky v decembri 2015. Víťazom verejnej súťaže sa v máji 2016 stala firma STRABAG s.r.o., Bratislava, ktorá splnila súťažné podmienky a ponúkla najnižšiu cenu.

Súťažné podklady si vyzdvihlo 42 subjektov, do súťaže sa napokon prihlásilo 7 uchádzačov. Zákazka je realizovaná podľa žltej knihy FIDIC, čo znamená, že zhotoviteľ už vypracoval projektovú dokumentáciu na terminál a na základe nej následne dielo zrealizuje.VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 - 2017 Železnice Slovenskej republiky