Železnice Slovenskej republiky


ŽSR/ modernizácia - Trenčín - podjazdy


25.03.2015

V akom štádiu je momentálne budovanie podjazdov v rámci modernizácie železnice v meste Trenčín? 

Na podjazde Vlárska sa budujú oporné steny a trisková injektáž dná podjazdu, lanové kotvy.

Na podjazde Brnianska prebieha odkop zeminy, hutnenie podložia.

 

Kedy je naplánované ukončenie prác a spustenie prevádzky týchto podjazdov ?  

Vlárska - termín ukončenia (podľa harmonogramu zo dňa 12. 2. 2015) je 31. 7. 2015.

Brnianska - termín ukončenia (podľa harmonogramu zo dňa 12. 2. 2015) je 31. 8. 2015.

 

Kvôli kritickej doprave sa spomína možnosť znovuotvorenia Čierneho Mosteka – je z pohľadu železníc toto riešenie možné? 

Nie, toto riešenie nie je možné, nakoľko komunikácia je v kolízií s výstavbou oporných múrov. Táto komunikácia mala byť uzatvorená už na začiatku prác v predmetnom území, ale po požiadavke mesta Trenčín sme ju obnovili a vybudovali nový asfaltový povrch.

 

Poslanec Vano na poslednom zasadnutí MZ hovoril o potrebe rekonštrukcie ciest Zlatovce, Kamenec Istebnik po skončení modernizácie železnice - uvažuje sa nad tým už dnes ? Je možná spoluúčasť železníc na tomto projekte? 

Vieme o  tejto požiadavke, ktorá vznikla pri rokovaní o obchádzkových trasách. Rozsah rekonštrukcie komunikácie bude zrejmý až po ukončení využívania týchto obchádzkových trás.

Právne dokumenty