Železnice Slovenskej republiky


Nezbudská Lúčka/Strečno - spor o názov zastávky


14.01.2015

Nezbudská Lúčka sa sporí so Strečnom o názov tabule, ktorá má visieť na železničnej zastávke. Tá je síce v Nezbudskej Lúčke, ale volá sa Strečno. Ministerstvo na návrh železníc rozhodlo, že sa bude nazývať Nezb.Lúčka-Strečno, obec Strečno to chce naopak a vraj sa odvolala. Čo nové je v tomto smere? Prosím, napíšte mi tiež: Prečo v minulosti mohla táto zastávka dostať názov susednej obce? Táto zastávka nie je jediná, ktorá sa nachádza na Slovensku na území inej obce. Koľko je takých prípadov? Menia ich názvy železnice alebo je to vždy na návrh obce? Koľko stojí premenovanie zastávky a za ktoré položky vlastne obec platí?
Železničná zastávka Strečno bola daná do prevádzky v 70-tych rokoch 19. storočia a od začiatku sa volala Strečno. V tom období (ako aj dnes) boli dopravné body pomenované podľa miestnych názvov obcí, významných prírodných útvarov, javov, historických udalostí súvisiacich s územím (podobných prípadov, kedy názov stanice je iný ako reálny katastrálny názov územia, kde stanica leží, evidujú ŽSR viac v rámci svojej siete).
Otázka označenia súčasnej zastávky Strečno a jej premenovania je predmetom riešenia už niekoľko rokov. Situácia je neštandardná v tom, že zastávka Strečno leží v katastrálnom území obce Nezbudská Lúčka. Nutnosť zachovať vzťah názvu zastávky (stanice) a katastrálneho územia obce, na ktorej predmetná zastávka (stanica) leží, jednoznačne nevyplýva ani zo zákona č. 513/2009 Z.z. (Zákon o dráhach) ani zo zákona č.221/1996 Z.z. (Zákon o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky).
Železnice Slovenskej republiky dňa 18. 11. 2014 predložili na Ministerstvo dopravy, výstavby  a regionálneho rozvoja SR (MDVaRR SR) na základe podnetu obce Nezbudská Lúčka, podporeného VÚC Žilina, návrh na vydanie rozhodnutia o zmene názvu jestvujúcej železničnej zastávky Strečno na železničnej trati Žilina – Košice. 
MDVaRR SR na základe tohto návrhu dňa 24. 11. 2014 oznámilo začatie správneho konania o stanovení nového názvu železničnej zastávky. Do stanoveného termínu neboli k novému názvu železničnej zastávky uplatnené žiadne námietky a pripomienky.
Na základe týchto skutočností, MDVaRR SR rozhodlo o zmene, a následne, dňa 17. 12. 2014 bolo Železniciam Slovenskej republiky doručené rozhodnutie MDVaRR SR, (Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad) o zmene názvu železničnej zastávky Strečno na nový názov Nezbudská Lúčka. 
Voči rozhodnutiu sa môžu účastníci konania do 15 dní odvolať. 
Železniciam Slovenskej republiky neboli k dnešnému dňu písomne doručené žiadne námietky, resp. odvolanie, ale telefonicky nám bolo tlmočené z MDVaRR SR, že obec  Strečno sa voči tomuto rozhodnutiu odvolala.
Proces premenovania zastávky tak stále ešte nie je ukončený.
Prevádzkovateľ dráhy (ŽSR) pri verejnej osobnej doprave na dráhe okrem iných povinností (uvedených v Zákone o dráhach) je povinný viditeľne označiť názvom stanice (zastávky) ktoré prevádzkuje, pričom prevádzkovateľ celoštátnej a regionálnej dráhy je viazaný rozhodnutím príslušného dráhového správneho úradu o názve stanice (zastávky); zmena názvu stanice (zastávky) sa vykoná na náklady toho, v koho záujme ku zmene názvu dochádza. 
Čo sa týka nákladov na premenovanie, starosta obce Nezbudská Lúčka sa listom zo dňa 29. 5. 2014 informoval ohľadne vyčíslenia sumy na zmenu názvu zastávky. Náklady boli ŽSR listom zo dňa 13. 6. 2014 obci vyčíslené nasledovne:
... predpokladané náklady na zmenu technického vybavenia 3.000 €,
... náklady na zmenu pomôcok GVD (Grafikonu vlakovej dopravy) k termínu zmeny ( 14. december 2014), resp. ďalšie oficiálne zmeny GVD (najbližšia bude 2. marca 2015) sú 0,- €, v prípade zmeny mimo tohto termínu sú náklady 2.300,- €.
Právne dokumenty