Železnice Slovenskej republiky


ŽSR /modernizácia - Trenčín - podchod, kamera, antigrafitový náter ...


09.04.2015

Dobrý deň. chcel by som sa opýtať, či mesto, ŽSR a mestská polícia neuvažujú o osadení kamier do nového železničného podchodu. Je až nehorázne že len pár mesiacov je veľká časť podchodu posprejovaná a popísaná grafitmi. A pokusy o ich odstránenie tiež nedopadli esteticky moc dobre. 

Podchod pre peších aj cestujúcich, ktorý je vybudovaný v ŽST Trenčín slúži cestujúcim pre prístup na nástupištia a tiež pre peších, ktorí môžu prechádzať z predstaničného priestoru na mestskú časť SIHOŤ.  Železnice SR v rámci modernizácie uvažujú s osadením kamier v tomto podchode. Tohto času je v štádiu ukončenia spracovanie projektovej dokumentácie na osadenie kamier. Práve skutočnosti, ktoré sa stali po futbalovom zápase spôsobili, že Železnice SR tiež preverujú možnosť dodatočného opatrenia tohto podchodu antigrafitovým náterom, nakoľko finančné prostriedky na túto úpravu nie sú súčasťou zmluvnej ceny so Zhotoviteľom modernizácie.   

A ešte by som prosil o vyjadrenie ŽSR, kedy železnice odstránia z peknej novej stanice z nástupištia č.3 tie otrasné staré betónové lavičky, čo tam opätovne umiestnili. To ŽSR až tak potrebujú tých pár euro z reklamy ktorá je na nich? 

Betónové lavičky budú odstránené a následne budú nahradené novými ergonometrickými lavičkami. Pôvodné betónové lavičky boli osadené na základe zmluvy o nájme uzatvorenej medzi Železnicami SR a príslušnou firmou. Vzhľadom na to, že táto zmluva zahŕňala osadenie lavičiek vo viacerých železničných staniciach, je potrebné zmluvu vypovedať a zároveň zabezpečiť odstránenie lavičiek vo všetkých železničných staniciach  po ukončení zmluvného vzťahu o nájme. Takže tu nejde o pár EUR ako uvádza pisateľ, ale o zabezpečenie ako administratívnych činností, tak aj samotné fyzické odstránenie betónových lavičiek.  

Záverom si dovolíme poznamenať, že stále hovoríme  o stavbe a jej objektoch, ktoré sú v štádiu realizácie. Definitívny stav bude zrejmý až po ukončení všetkých prác na stavbe.

Právne dokumenty