Železnice Slovenskej republiky


Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné


30.04.2015

Keďže na budúci týždeň sa chystá v Michalovciach verejné prerokovanie týkajúce sa elektrifikácie predmetnej trate, chcel by som vás poprosiť o základné info k celému zámeru.

Aký je hlavný dôvod elektrifikácie na danom úseku?
Projekt má v súlade s cieľmi európskej únie, zabezpečiť kompatibilitu technických parametrov železničnej infraštruktúry a podporiť rozvoj železničnej dopravy. Účelom projektu je vytvorenie podmienok pre vznik moderného fungujúceho dopravného systému v nadväznosti na systém integrovanej koľajovej dopravy, ktorý by zabezpečoval dopravnú obslužnosť a prepojenie Košíc na ostatné regióny východného Slovenska. Vytvorí podmienky na presun prepravných prúdov v osobnej a v nákladnej doprave z cesty na železnicu.

Elektrifikáciou  trate   sa umožní  pripojenie vlakovej dopravy uvedeného úseku do integrovaného dopravného systému (ďalej len „IDS“) Košíc. Stavba bude po ukončení súčasťou koľajovej dopravy IDS Košice. Stavbou bude dosiahnuté zvýšenie výkonnosti trate, zvýšenie priepustnosti trate a staníc, úspora nafty, v oblasti ochrany životného prostredia nastane zlepšenie ochrany životného prostredia. Cieľom projektu je zlepšenie technických parametrov, zvýšenie súčasnej bezpečnosti železničnej infraštruktúry, pohodlia a atraktívnosti železničnej dopravy, zníženie prevádzkových nákladov a nákladov na údržbu, skrátenie jazdných časov, redukcia hluku a znečistenia ovzdušia.

Úsek od Bánoviec nad Ondavou (železničný kilometer /žkm/ 30,951) do Humenného (žkm 64,498) je v dĺžke 33,547 km.

Čo sa za uplynulé mesiace v tejto veci posunulo a v akom štádiu je aktuálne?
V máji 2014 bola vypracovaná a dodaná Štúdia realizovateľnosti (ŠR). V júni 2014 bol vypracovaný a dodaný Zámer pre posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie (EIA). V novembri 2014 boli ukončené a vyhodnotené nasledovné prieskumy: Geotechnický prieskum podvalového podložia, Orientačný prieskum životného prostredia (ekologické hodnotenie koľaj. kameniva), Základný korózny prieskum (geofyzikálny a geochemický), Podrobný inžiniersko-geologický prieskum. Dňa 18. 12. 2014 bolo na OÚ Košice, Odbore starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „príslušný orgán“) uskutočnené prerokovanie rozsahu hodnotenia (EIA). Príslušný orgán určil (vydal) dňa 29. 12. 2014 Rozsah hodnotenia pre navrhovanú činnosť. V marci 2015 bola vypracovaná Správa o hodnotení a následne predložená príslušnému orgánu na posúdenie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. V apríli 2015 bol vypracovaný a dodaný geodetický prieskum záujmového územia.

Dňa 29. 04. 2015 sa na Mestskom úrade Michalovce uskutoční verejné prerokovanie navrhovanej činnosti. Po predložení Správy o hodnotení na MŽP SR k posúdeniu sa bude očakávať vydanie Záverečného stanoviska MŽP SR.

Aktuálne sa zabezpečujú aj podklady pre spracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ).

Kedy by mohlo k elektrifikácii reálne dôjsť, aký objem financií je na to potrebný a z čoho budú čerpané?
Vzhľadom na aktuálny časový priebeh projekčných prác sa predpokladá:
ukončenie projektovej prípravy v termíne 06/2017,
verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby s ukončením v termíne 01/2018,
termín začatia realizácie stavby 02/2018 a
termín ukončenia realizácie stavby 02/2020. 

V súčasnej dobe nevieme zodpovedne povedať výšku finančných prostriedkov, nakoľko nie je spracovaná DSZ, na základe ktorej bude po posúdení štátnou expertízou určená predpokladaná hodnota stavby. Celkové investičné náklady stavby (v závislosti od rozsahu jednotlivých požadovaných variant) sa predpokladajú  60 mil. €. Presnejšie náklady budú známe až po spracovaní dokumentácie pre realizáciu stavby. 

Realizáciu predmetnej stavby predpokladáme z prostriedkov EÚ z operačného programu OPII a zo štátneho rozpočtu v termíne vyššie uvedenom.

Právne dokumenty