Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
ELIS
od 11.12.2016 do 08.12.2018
Media room - Archív vyjadrení 2015 - Júl - Železničný most v Trenčíne
 Odkiaľ :
 Kam :
 Cez :
Len priame spojenia
 Dátum :
 Čas :
 Odchod  Príchod
Január  |
Február  |
Marec  |
Apríl  |
Máj  |
Jún  |
Júl  |
August  |
September  |
Október  |
November  |
December  |
Vyhľadávanie v media room:
Hľadať v:

Železničný most v Trenčíne

Chcela by som požiadať o informácie ohľadom železničného mosta cez rieku Váh, ktorý momentálne vyrastá v Trenčíne.

1. V akom štádiu je momentálne celá výstavba?
V súčasnej dobe prebiehajú práce na poslednom pilieri č. 6. Po jeho vybudovaní sa zrealizujú posledné 2 váhadlá letmej betonáže, čím sa prepojí nosná konštrukcia mosta a vznikne kompaktný celok. Dokončenie nosnej konštrukcie mosta sa predpokladá v 1Q/2016. Po osadení vybavenia mosta je predpoklad na postupné spustenie železničnej prevádzky v priebehu 2Q/2016.

2. Kedy je podľa harmonogramu naplánované dokončenie železničného mostu? Stihnete tento termín?
Ukončenie výstavby predmetného mosta je plánované do 02/2016. Z dôvodu nepredpokladaných a neočakávaných udalostí, resp. dôvodov tzv. vyššej moci (povodeň, seizmicita) prijímame všetky dostupné opatrenia a manažérske rozhodnutia s cieľom eliminovať negatívne dopady na lehotu termínu výstavby.

3. Aké sú technické parametre tohto mosta - jeho dĺžka, nosnosť, z čoho je vytvorený, na koľkých pylónoch stojí, koľko stojí jeho výstavba...? Je to najväčšia stavba, ktorá vyrastá v rámci modernizácie železnice?
Most prevádza železničnú trať s návrhovou rýchlosťou 140 km/h cez koryto Váhu a priľahlé územie. Navrhnutá nosná konštrukcia mosta je z predpätého betónu realizovaného metódou letmej betonáže. Pre každý smer koľaje je navrhovaný samostatný most šírky 7050 mm. Dĺžka pravého mosta je 344,3 m ľavého mosta je 349,1 m. Svetlá vzdialenosť mostov je 600 mm. Celková šírka oboch mostov je 14700 mm. Výška mosta je 15,95 m s plavebnou výškou 7,33 m. Mosty predstavujú 7 polové spojité nosníky budované metódou letmej betonáže, s výnimkou časti krajných polí, ktoré budú budované na podpernej skruži. Spodnú stavbu mosta tvoria pre každý most dve krajné masívne železobetónové opory a ďalej sedem vnútorných medziľahlých podpier pôdorysného šošovkovitého tvaru zo železobetónu, ktoré sú spoločné pre obidva mosty. Zakladanie objektu bude hĺbkové na pilótach, piliere budú založené na 18 pilótach dĺžky 8 m , resp. 10 m. Opory budú založené na 16 pilótach dĺžky 4 m. Pilóty budú podopierať základové dosky hrúbky 2 m. Všetky pohľadové časti spodnej stavby budú obložené tvárnicami z prírodného kameňa, ktoré zabránia vymývaniu betónu pod vplyvom tečúcej vody a súčasne môžu tvoriť stratené debnenie pri realizácii spodnej stavby. Zaťaženie mosta: zaťažovací vlak T-ČSD podľa STN 73 6203. Nosnými prvkami trakčného vedenia sú oceľové zakrivené rámy umiestnené kolmo na os mosta. Každý rám pozostáva z dvoch zakrivených oceľových profilov vzdialených od seba 4 m, ktoré sú vzájomne prepojené pomocou priečnych prvkov. Do výšky 7,35 m od spodnej hrany bude priestor medzi oceľovými profilmi vyplnený sklenými tabuľami rovnakého sfarbenia ako protihluková stena. Po celej dĺžke mosta je na jeho vonkajších stranách umiestnená protihluková stena, ktorá bude pozostávať z nosných oceľových rámov a priehľadnej výplne. Výška protihlukovej steny od ukotvenia bude 4,189 m. Finančný náklad predstavuje čiastku 23 198 911,13 EUR. Uvedený most patrí medzi najnáročnejšie stavebné objekty za posledné obdobie investičnej činnosti na ŽSR, rovnako ako tunel pod Tureckým vrchom, ktorý bol vybudovaný v rámci predchádzajúcej etapy výstavby. Do budúcna však pripravujeme výstavbu technicky a finančne ešte náročnejších stavebných objektov.

4. Čo urobíte so starým železničným mostom, keď po ňom prestanú premávať vlaky? Zbavíte sa tohto majetku alebo ostane vo vašom vlastníctve? Máte nejaký konkrétny koncept, čo s ním urobíte?
Prebiehajú rokovania so zástupcami mesta Trenčín, ktorí deklarovali záujem o odkúpenie mosta. Na podnet mesta sme tiež zahájili povinné administratívne úkony, ktorých splnenie je základným predpokladom pre nakladanie s majetkom (teda aj odpredaj) vo vlastníctve štátu. Je predčasné hovoriť o konkrétnych, resp. záväzných termínoch, nutné je však zdôrazniť, že odpredaj bude reálny až po sprevádzkovaní nového železničného mosta cez Váh.

VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 - 2017 Železnice Slovenskej republiky