Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
ELIS
od 11.12.2016 do 08.12.2018
Media room - Archív vyjadrení 2013 - Marec - ZST Bratislava hlavná stanica
 Odkiaľ :
 Kam :
 Cez :
Len priame spojenia
 Dátum :
 Čas :
 Odchod  Príchod
Január  |
Február  |
Marec  |
Apríl  |
Máj  |
Jún  |
Júl  |
August  |
September  |
Október  |
November  |
December  |
Vyhľadávanie v media room:
Hľadať v:

ZST Bratislava hlavná stanica

Dobrý deň, na základe nášho telefonického rozhovoru vám posielam niekoľko otázok v súvislosti s bratislavskou hlavnou stanicou, jej úrovňou a službami.
- Bratislavská hlavná stanica dlhodobo nespĺňa požiadavky moderného európskeho mesta ani priestorovo, ani technickým vybavením. Prečo je tomu tak?
- Ako je uľahčený pohyb invalidov v priestoroch hl. stanice? Je na každé nástupište výťah alebo technické zariadenie, ktoré im tam umožní prístup?
- Na nástupištiach, ani v hale, napriek tomu, že boli vybudované altánky, nie je prístup k tečúcej vode. Cestujúci nemajú žiadnu bezplatnú možnosť využiť hygienické zariadenia, napriek tomu, že priestory stanice sú prenajímané mnohým reštauračným zariadeniam! To sa predsa prieči všetkým hygienickým predpisom.
- Vzhľadom na to, že táto stanica je vstupnou bránou do hlavného mesta Slovenska, predpokladá sa aj istá úroveň jej pracovníkov. Minimálne v jazykovej oblasti. Opakovane sme však zistili, že cudzinnci si pri pokladniach často nevedia kúpiť lístok, pretože predajcovia za okienkami cudzí jazyk neovládajú.
- Ešte donedávna bolo informačné centrum v priestrannej miestnosti a komunikácia s pracovníčkami bola prijateľná. Teraz si tento priestor vzal súkromný prepravca a informácie pre cestujúcich sú len na chodbe, kde pracovníčky sedia za okienkami a komunikujú cez mikrofón. Podľa mnohých cestujúcich to nie je šťastné riešenie.
- V celom priestore hlavnej stanice nie je normálna predajňa potravín. Len stánky s rýchlym občerstvením a predraženými bagetami. Prečo tomu tak je? Nenašiel sa podnikateľ, ktorý by tu chcel prevádzkovať normálnu predajňu pre cestovný proviant s prijateľnými cenami? Ako je možné že napríklad v Košiciach sú takéto predajne až štyri?
- Sú dni, kedy sú pokladne doslova zavalené ľuďmi. Pre mnohých cestujúcich, hlavne  čo prídu na poslednú chvíľu, by bol výraznou pomocou automat na predaj lístkov. Počas našej návštevy sme tam ale videli len dva, z toho jeden nefungoval, platiť v nich je možné len mincami a lístky sa dajú kúpiť len do 50 km. Ako je možné, že napríklad v Rakúsku sú automaty na predaj lístkov. technicky omnoho kvalitnejšie, na každej provinčnej stanici?
- Vybavenosť čakární nezodpovedá ani úrovni tých z minulého režimu. Neponúkajú nič, čo by cestujúcim spríjemnilo čakanie. Prečo?
- Bezdomovci a rôzne kriminálne živly znepríjemňujú pobyt cestujúcich na stanici. Niekedy bol povinný nákup perónových lístkov, aby sa týmto ľuďom obmedzil prístup do staničných priestorov. Prečo to už neplatí?
- Ako je to s predajom alkoholu v prietoroch stanice?
- Pred časom sa na hl. stanici zriadil takzvaný prezidentský salónik. Pokiaľ však vieme, naposledy v ňom bol prezident Schster. Nebolo by vhodnejšie využiť ho účelnejšie? Napríklad ho uvoľniť pre súkromného prepravcu, aby sa informácie pre sirokú verejnosť opäť mohli ponúkať v kultúrnejšom priestore, než spoza dreveného okienka na chodbe?

Všetky vyjadrenie, ktoré potrebujete na zodpovedanie Vašich otázok nájdete na našej webovej stránke. Nech sa páči www.zsr.sk v záložke „Media room".
K jednotlivým dotazom uvádzame:
-rekonštrukcia bratislavskej hlavnej stanice
ŽSR si uvedomujú, že železničná stanica Bratislava hlavná stanica nespĺňa kritériá modernej stanice tretieho tisícročia. Postavená bola v závere 19. storočia, takže je pochopiteľné, že ani svojim architektonických, ani technickým vybavením nemôže pokryť nároky cestujúcich . ŽSR za uplynulé roky komplexne zrekonštruovali päť nástupíšť pre cestujúcu verejnosť, vrátane informačných tabúľ, osvetlenia, kamerového systému, podchodu, schodišťa. Samotná hlavná budova mala byť riešená v rámci rekonštrukcie  celého námestia Franza Liszta (pôvodne Predstaničné námestie) ŽSR v tomto prípade nie je investorom. V rámci tohto projektu mali byť komplexne riešené aj služby pre cestujúcu verejnosť – reštauračné služby, obchody, vybavenosť,  dalšie služby na požadovanej úrovni. Čo sa týka predaja alkoholických nápojov, ŽSR sa riadia VZN Bratislava-Staré Mesto, ktoré povoľuje predaj alkoholických nápojov v reštauráciách a zariadeniach s miestami na sedenie, naopak zakazuje predaj alkoholických nápojov v bufetoch a stánkoch. Hlavná stanica uvedené rešpektuje, takže predaj alkoholických nápojov sa realizuje len v reštaurácii na prvom poschodí a v pizzerii. Uvádzate pozitívny príklad Košice – tam reálne prebieha už druhá etapa revitalizácie železničnej stanice.
Otázku ohľadne stavu projektu a príčiny, prečo sa ešte projekt nerealizuje však nie je otázka na ŽSR.
Poprosíme Vás obrátiť sa na firmu Transprojekt s.r.o, alebo firmu I.P.R. Slovakia, s.r.o.“
http://www.zsr.sk/slovensky/media-room/vyjadrenia-pre-media-2013/februar/bratislava-hlavna-stanica-vypravna-budova.html?page_id=2206&show_search_term=rekonstrukcia hlavnej stanice
-uľahčenie pohybu telesne postihnutých v priestoroch železničných staníc.
V zmysle vyššie uvedeného, budova Bratislavskej hlavnej stanice, vzhľadom k času, kedy bola postavená, nespĺňa kritériá na pohyb ťažko zdravotne postihnutých a imobilných spoluobčanov.
Čo sa týka prístupu cestujúcich so zníženou pohybovou schopnosťou, resp. s detským kočíkom na nástupištia v ŽST Bratislava hlavná stanica, je situácia z nášho pohľadu nevyhovujúca a nezodpovedá potrebám a úrovni cestovania tretieho tisícročia. Železničná stanica Bratislava - hlavná stanica bola postavená ešte v 19. storočí, takže z tohto pohľadu je pochopiteľné, že tam neboli zohľadnené nároky na prepravu zdravotne postihnutých osôb či matiek s kočíkmi. Aktuálna situácia je taká, že cestujúci (hendikepovaní, či matky s kočíkmi) nemajú možnosť presunúť sa samostatne na iné nástupište ako č. 1 a č. 6. V týchto prípadoch sú odkázaní na pomoc a asistenciu zamestnancov železničnej stanice. Stanica má  služobné výťahy, ktorými sa v prípade potreby dá dostať na nástupištia 2 – 4. Výťahy však nie sú samoobslužné, ale je potrebné obsluhovať ich zamestnancami ŽST.  Na nástupište č. 5 je  možné použiť len úrovňový prechod. ŽSR sa snažia v každom ohľade vychádzať cestujúcej verejnosti v ústrety.
Vedenie ŽST v spolupráci s nadriadenými zložkami a správcom budov viackrát prehodnocovalo problém bezbariérového prístupu. Vzhľadom na úzke schodištia z nástupíšť, nie je v súčasnosti možné vybudovanie stavebnej úpravy na týchto schodištiach. Priestor, ktorý je už v súčasnosti dosť úzky, by sa týmto ešte viac zúžil – cca o 1 m, čo by so sebou prinášalo väčší problém, ako je vynesenie, resp. znesenie batožiny „v ruke“. Najmä s ohľadom na plynulosť a frekvenciu prúdov cestujúcich a ich bezpečnosť.
Zabezpečenie prístupu cestujúcich je riešené v prvom rade prostredníctvom kontaktného centra Železničnej spoločnosti Slovensko a.s. V podobných prípadoch sa cestujúci riadi inštrukciami v zmysle Prepravného poriadku vlakov osobnej dopravy pre príslušný GVD (strana 56 – Preprava zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou), resp. Prepravným poriadkom ZSSK (strana 16, článok A.6), kde je uvedené za akých podmienok bude zabezpečená preprava. Tieto ustanovenia sa týkajú prepravy imobilných cestujúcich. Najdôležitejšie z uvedeného je, že občan, ktorý je telesne postihnutý má povinnosť u dopravcu si túto dopravu objednať minimálne 48 hodín pred plánovanou prepravou, musí byť zabezpečené sprevádzanie cestujúceho aspoň jedným jeho sprievodcom. Prijatie objednávky neznamená súhlas na prepravu. Ak preprava nebola vopred odsúhlasená, môže byť zo strany dopravcu odmietnutá.V prípade, ak sú o požiadavke na prepravu týchto cestujúcich ŽSR včas informované, pristavujeme v Bratislavskej hlavnej stanici vlaky, v ktorých majú cestovať a ak to dopravná situácia umožňuje na 1.nástupište.
Samozrejme, aj v prípade neohlásenej dopravy sú pracovníci ŽSR pripravení vyjsť cestujúcim v ústrety a pomôcť. Ak sa jedná o neohlásenú prepravu, je dôležité, aby sa cestujúci na stanicu dostavil tak včas (minimálne 30 minút pred odchodom vlaku), aby mohol informovať zamestnanca železnice (pokladníčku, výpravcu a pod.) o skutočnosti, ktorým vlakom chce cestovať a zistiť si nástupište, na ktoré bude jeho vlak pristavený. Ak bude pristavený na iné ako 1., alebo 6.nástupište zamestnanec stanice (výpravca) zabezpečí presun na požadované nástupište (výťahom, resp. sprevádzaním cez úrovňový prechod).
Časová rezerva je v tomto prípade dôležitá z toho dôvodu, že výpravca nemusí byť cestujúcemu okamžite k dispozícii (pracovné povinnosti, ktoré nie je možné prerušiť, alebo odložiť - vyrozumievanie a výprava vlakov a pod.).
Zamestnanci ŽST venujú pozornosť takýmto prepravám. Vždy urobia, čo je v ich silách, alebo poradia. Zamestnanec stanice (vonkajší výpravca) však musí mať informácie o preprave cestujúceho s obmedzenou schopnosťou pohybu, resp. cestujúceho s detským kočíkom dostatočne včas, aby si vedel zariadiť rozvrh pracovných povinností (hlavne pri neohlásenom nástupe).. V tomto roku však ŽSR plánujú vyriešiť otázku dopravy imobilných cestujúcich na stanici rekonštrukciou služobných výťahov na nástupištia. (Prebuduje sa prebuduje služobný batožinový podchod na podchod pre imobilných, z ktorého bude možné výťahmi sa dostať na nástupištia. Projektová dokumentácia je hotová, nasledovať bude výber zhotoviteľa a samotná realizácia. cu. ŽSR v tejto veci riešia aj ďalší projekt:
http://www.zsr.sk/slovensky/media-room/vyjadrenia-pre-media-013.html?page_id=2153&search_term=zdvihacie+plosiny&aktualne=1
http://www.zsr.sk/slovensky/media-room/vyjadrenia-pre-media-2013/februar/zsr-plosiny-pre-imobilnych.html?page_id=2219&show_search_term=zdvihacie plosiny
-neprispôsobiví občania
Problémom bezdomovcov v železničných staniciach sa nezaoberáme len my v ŽSR, ale aj Železničná polícia, s ktorou dlhodobo pri riešení týchto situácií vzájomne spolupracujeme. V zime je, pochopiteľne, situácia horšia, keď sa bezdomovci snažia zohriať vo vnútri stanice. Pokiaľ však nevzbudzujú svojim správaním výrazné pohoršenie, nedopúšťajú sa priestupku,  nemôže ani Železničná polícia nič urobiť. Sme v kontakte so Železničnou políciou a spoločne sa snažíme dohliadať na pohyb bezdomovcov po stanici. 
Pokiaľ ide o riešenie, tak tento problém, pokiaľ sa nezmení výklad zákonných noriem, môžeme pokladať za neriešiteľný. Samotní občania (bezdomovci) sa nezmenia a žiadny právny dosah na nich nemáme. Ak ich nepristihnete pri priestupku, nie je možné ich vykázať z haly a ak aj, nemajú peniaze na zaplatenie pokuty. Tento stav (nevymožiteľnosť práva v tomto prípade) v nich len umocňuje pocit, že si môžu beztrestne robiť, čo sa im zapáči. ŽSR, resp. Železničná polícia ich môže len napomenúť a vyzvať, aby sa nesprávali asociálne, čo v mnohých prípadoch vôbec nezaberá. Aby sme chránili náš majetok a aspoň čiastočne eliminovali pobyt bezdomovcov v staniciach, sú niektoré stanice alebo aspoň čakárne v nočných hodinách, keď je malá frekvencia dopravy, zatvorené. Bratislavská hlavná stanica je zatvorená v noci od 24.00 do 4.00 hod ráno s tým, že v tomto čase tam firma vykonáva čistenie a upratovanie.
Problém bezdomovcov na železničných staniciach, nie je len problémom ŽSR a železničných staníc, ide o celospoločenský problém, ktorý vyžaduje komplexné legislatívne riešenie.Aj v tomto smere však už MDVRR pripravuje novelu zákona o dráhach, ktorá by mala aspoň zčasti riešiť aj uvedený problém.
Čo sa týka prítomnosti bezdomovcov, predstaničný priestor a priestory ŽST Bratislava hlavná stanica, ktoré nie sú vyhradené, sú priestormi verejnými, teda bez akýchkoľvek podmienok dostupné pre všetkých cestujúcich a ostatných ľudí, ktorí prichádzajú na železničnú stanicu. Medzi slušnými cestujúcimi sa, žiaľ, vyskytujú aj osoby, ktoré permanentne znečisťujú priestory stanice, pohoršujú verejnosť svojim správaním, žobrú (peniaze, cigarety a pod.) resp. iným spôsobom porušujú verejný poriadok. Je veľmi ťažké odhadnúť človeka, ktorý by mohol porušiť verejný poriadok (napr. podľa vzhľadu) a zakročiť proti nemu preventívne. Proti takejto osobe môže byť zakročené až vtedy, keď k takémuto porušeniu príde, navyše na podnet osoby, ktorá je takýmto správaním obťažovaná. Ďalšie riešenie je v kompetencii represívnych zložiek (polície).
Prítomnosť žobrákov a rôznych iných neprispôsobivých osôb je do určitej miery spôsobená aj samotnými cestujúcimi, ktorí na toto žobranie reagujú a takémuto človeku dajú nejaké peniaze, resp. cigarety. Potom sa nemožno čudovať, že tieto osoby sa tu zdržiavajú. Skôr či neskôr im niekto niečo dá.
Navyše takéto neprispôsobivé osoby hlavne bezdomovci a rôzni asociáli častokrát disponujú najlacnejším cestovným lístkom, aby sa vyhli vykázaniu z čakárne z dôvodu, že nemajú platný cestovný lístok. Nikto im už nemôže nariadiť, kedy budú v skutočnosti cestovať a či vôbec.
Vedenie ŽST viackrát v minulosti iniciovalo stretnutia s vedením Železničnej polície (ŽP), na ktorých bolo dohodnuté, že ŽP zakročí proti osobám, v zmysle ustanovení zákona č. 514, kde sa okrem iného hovorí o tom, že cestujúci je povinný správať sa tak, aby nevyrušoval a neobťažoval ostatných cestujúcich, nepoškodzoval zariadenia slúžiace doprave, neznečisťoval priestory v staniciach určené pre cestujúcich,...
Od 1.10.2012 do marca 2013 beží pilotný projekt ŽSR – nasadenie SBS, ktorého úlohou je dodržiavanie verejného poriadku a pokiaľ možno aj eliminácia prítomnosti takýchto osôb v priestoroch staníc uzla Bratislava. Táto aktivita priniesla značné zlepšenie situácie v tomto smere. Napriek tomu sa v priestoroch stanice takíto ľudia objavujú. Úplne im zakázať pobyt a pohyb však nemôžeme, nakoľko sa jedná o verejné priestranstvo.
Ak má cestujúci pocit, že je u niekto nemiestne obťažuje, alebo ohrozuje, túto situáciu odporúčame riešiť hneď – vyhľadaním hliadky Železničnej polície a oznámiť jej túto skutočnosť.
-prezidentský salónik
Vládny salónik je súčasťou železničnej stanice takmer 100 rokov (od začiatku 20. storočia), kedy sa Bratislava stala miestom sídla vládnych úradov. Je veľmi pravdepodobné, že luxusná čakáreň v určitej podobe tu existovala už za monarchie (buď od čias prvej stanice architekta Feiglera z prvej polovice 70. rokov 19. storočia, alebo od čias Pfaffovej prestavby v prvých rokoch 20. stor.). Vládny salónik určite nie je pôvodnej podobe, keďže pomerne rozsiahla prestavba hlavnej stanice sa uskutočnila na konci 30. rokov 20. stor. Zmienka o terajšom vládnom salóniku je z roku 1972, kedy 18.1. pri príležitosti príchodu pracovníkov federálnej vlády z Prahy  vlakom Ex 158 „Istropolitan“ boli títo privítaní vo vládnom salóniku. Ďalší významný stavebný zásah sa uskutočnil na konci 80. rokov 20. stor., kedy stanica dostala dnešnú podobu. Vládny salónik bol na súčasný stav  zrekonštruovaný v roku 1998 (konkrétne 18. 8. 1998 bol slávnostne otvorený) . Pre jeho účely bola doterajšia jedna miestnosť rozšírená o 2 miestnosti dovtedajšieho útulku vlakových čiat a dve miestnosti reštaurácie. Tieto priestory sa využili na vybudovanie sociálnych zariadení, miestnosť pre doprovodný personál a kuchynku.
Staničná budova pamiatkovo chránená nie je, preto ani nie je potrebný pamiatkarsky dohľad pri jej eventuálnych stavebných úpravách. Pri ďalšej rekonštrukcii stanice sa s rekonštrukciou vládneho salónika zatiaľ neráta.
Prezident Ivan Gašparovič salónik nenavštívil. Prezident Rudolf Schuster využíval vládny salónik pravidelne pri cestovaní vlakom do Košíc. O prezidentovi Michalovi Kováčovi nie sú žiadne záznamy.
Využívajú ho aj najvyšší štátni predstavitelia pri výnimočných situáciách - M. Dzurinda pri cestovaní na Deň železničiarov, bývalá ministerka financií Schmögnerová. Taktiež bývalý minister dopravy, p. Figeľ salónik navštívil pri viacerých železničných akciách. 
Pravidelne sa realizuje jazda vlakom do Lúrd, ktorá má v Bratislave slávnostný charakter, vypravenia vlaku sa zúčastňujú aj najvyšší vládni predstavitelia, napr. predseda parlamentu, ministri dopravy, štátni tajomníci, najvyšší predstavitelia železníc. 
Okrem už spomenutých akcií sa vládny salónik využíva aj na tlačové konferencie ŽSR, ZSSK Slovensko a.s., ZSSK Cargo Slovakia a.s. alebo pri akciách, kde sú ŽSR partnerom projektu. Čo sa týka jazykovej vybavenosti predajcov cestovných listov, informačného strediska alebo zakúpenia modernejších automatov vhodných na predaj cestovných lístkov, s týmito otázkami sa obráťte na prepravcu ZSSK Slovensko, a.s.  www.slovakrail.sk alebo priamo na hovorcu ZSSK Slovensko, a.s.  hovorca@slovakrail.sk.


VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 - 2017 Železnice Slovenskej republiky