Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
ELIS
od 11.12.2016 do 08.12.2018
 Odkiaľ :
 Kam :
 Cez :
Len priame spojenia
 Dátum :
 Čas :
 Odchod  Príchod
Január  |
Február  |
Marec  |
Apríl  |
Máj  |
Jún  |
Júl  |
August  |
September  |
Október  |
November  |
December  |
Vyhľadávanie v media room:
Hľadať v:

     Dátum: 28.07.2010
     Vyjadrenie pre: SME
     ŽSR – dotácie a pôžičky
1.Aký hospodársky výsledok ste dosiahli za minulý rok a aký za prvý polrok tohto roka? Zvlášť by ma zaujímal prevádzkový zisk v týchto obdobiach.
2. Aký hospodársky výsledok a prevádzkový výsledok očakávate za tento rok?
Výsledky hospodárenia ŽSR za minulý rok (2009) sú k dispozícii na stránke www.zsr.sk v časti  výročné správy.
Hospodárenie Železníc Slovenskej republiky k 30. 6. 2010
Náklady celkom (tis. €)                                                                                     205 027
v tom:
spotrebované nákupy a služby  spolu                                                                73 188                                                z toho:                                                        opravy a udržiavanie                        6 242 
                                                                   spotreba materiálu                          11 764 
                                                                   prijaté služby                                   16 632
osobné  náklady spolu                                                                                      106 326
Výnosy celkom      (tis. €)                                                                                 205 952
v tom: 
                                                         poplatok za železničnú infraštruktúru       92 422                                
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                       16 941
                                                                         k 31. 12. 2009         k 30. 6. 2010                        
Aktíva celkom (tis. €)                                             683 806                2 738 017         
Výsledok hospodárenia (tis. €)          - zisk                                                             925  
Prevádzkový zisk za 1. polrok EBIDA 1 po započítaní odpisov opravných položiek + rezerv je 4,253 mil. EUR
V Podnikateľskom pláne ŽSR na rok 2010, schválenom Správnou radou ŽSR sa predpokladá celoročný výsledok hospodárenia - strata vo výške  - 123 487 tis. €.
Do konca roku 2010 sa predpokladá  dosiahnutie lepšieho výsledku hospodárenia ŽSR oproti plánu (zníženie plánovanej straty) vzhľadom na:
-
pretrvávajúcu reštrikciu nákladov
-
priaznivejší vývoj výnosov najmä z poplatku za používanie železničnej infraštruktúry, čo súvisí s postupným rastom dopravných  výkonov v nákladnej doprave 
3. Aký je splátkový kalendár na návratnú finančnú výpomoc od štátu? Aký je úrok, ktorý štátu máte zaplatiť?
Splátkový kalendár je súčasťou Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci od štátu. Presne v jej zmysle postupujeme pri splácaní 69,9 mil. EUR, ktoré ŽSR v rámci výpomoci získalo.
Výška finančnej výpomoci 69 906 tis. EUR
Úroková sadzba 5,100%
Celková výška úrokov za roky 2009 – 2014 je vo výške 12 421 tis. EUR
Splátky istiny sú rozložené na 5 rokov 2009 -2014
4. V prípade, že nebudete schopní uhrádzať túto finančnú výpomoc, ako budete postupovať? Zoberiete si na to napríklad úver z banky?
ŽSR momentálne rokuje s MDPT a MF o finančnej spôsobilosti pre rok 2011 vrátane záväzku vyplývajúceho z uvedenej zmluvy.
5. Aké dotácie ste čerpali za minulý roka a aké počas prvého polroka 2010? Aká je suma dotácií vyčlenená na tento rok celkovo?
Dotácie za rok 2009 sú verejne prístupné v podobe Výročnej správy 2009 na www.zsr.sk.
Čo sa týka dotácií na rok 2010, v zmysle zmluvy za použitie dopravnej cesty máme v pláne 119,49 mil. EUR, pričom za prvých šesť mesiacov 2010 ŽSR čerpalo 59,75 mil. EUR.
Čo sa týka investičného transferu zo štátneho rozpočtu SR na podporu obrany štátu, plánovaná dotácia pre rok 2010 bola 38 293 EUR, ktoré ŽSR v plnej výške už aj zúčtovalo a uhradilo.
Čo sa týka neinvestičného transferu zo štátneho rozpočtu SR na podporu obrany štátu, plánovaná dotácie je bol výške 534 119 EUR, pričom ŽSR k dnešnému dňu zatiaľ nerealizovalo žiadne plnenie.

     Dátum: 27.07.2010
     Vyjadrenie pre: SITA a TASR
     Stanovisko ŽSR k medializovaným informáciám
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava (ďalej len „ŽSR“) sa dôrazne ohradzujú voči sústavným útokom médií, týkajúcich sa verejnej súťaže na výber zhotoviteľa stavebných prác s názvom „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – III. etapa (úsek   Zlatovce – Trenčianska Teplá)“.
Odo dňa otvárania ponúk - 10. marca 2010 médiá neustále nepravdivo informujú verejnosť, poskytujú skreslené a zavádzajúce informácie a podsúvajú klamstvá ohľadne účasti firmy Skanska SK a.s. v tendri a o dôvodoch jej vylúčenia zo súťaže. Tým sa škandalizuje až kriminalizuje činnosť členov komisie, na ktorých sa takto vyvíja neprípustný psychický nátlak, čo nemá nič spoločné s korektnou hospodárskou súťažou.
Všetky uvádzané informácie sú vyslovene odbornými otázkami, ktoré sa v novinách v článku s niekoľkými riadkami ani nedajú objektívne verejnosti vysvetliť. ŽSR v tejto veci v zmysle zákona o verejnom obstarávaní žiadne informácie médiám doteraz  neposkytlo.
V prebiehajúcej verejnej súťaži zo zákona vyplýva povinnosť dodržiavať mlčanlivosť, nie je preto možné až do jej právoplatného ukončenia zo strany ŽSR uviesť žiadne bližšie informácie o dôvodoch vylúčenia Skanska SK a.s.  zo súťaže.
ŽSR vyzýva médiá na pravdivé a objektívne informovanie ohľadne uvedeného tendra. Ak médiá majú skutočný záujem objektívne informovať verejnosť, stačí presne odcitovať z  korešpondencie medzi komisiou a firmou Skanska SK a.s. alebo z korešpondencie medzi ŽSR a firmou Skanska SK a.s.

     Dátum: 27.07.2010
     Vyjadrenie pre: Hospodárske noviny
     ŽSR – finančná výpomoc

Podľa zmluvy o návratnej finančnej výpomoci, ktorú nám sprístupnilo MDPT, má ŽSR do konca marca splatiť prvú splátku istiny, ktorá je cca 17,5 miliónov eur. Chcem Vás poprosiť o informáciu o odhadovanom hospodárskom výsledku pre tento rok.
Tiež sa chcem spýtať:
- odkiaľ vaša spoločnosť získa zvyšnú sumu na prvú splátku istiny?
- bude mať podľa odhadov dostatok vlastných zdrojov na ostatné splátky?
- ak nie, odkiaľ na ne vezme?
- koľko platí ŽSR ročne na úrokoch?
- ako sa vyvíja zamestnanosť v spoločnosti v rokoch 2009 a 2010?
Železnice Slovenskej republiky si prioritne a pravidelne plnia všetky svoje finančné záväzky voči zamestnancom, bankovým inštitúciám, zdravotným poisťovniam, voči úradu práce, ako aj voči Sociálnej poisťovni, Daňovému úradu a naďalej všetky budeme uhrádzať.
Ohľadne Vami dotazovanej splátky ŽSR rokuje s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ako aj s Ministerstvom financií SR o finančnej spôsobilosti pre rok 2011 vrátane záväzku vyplývajúceho z uvedenej zmluvy.
Zamestnanosť ŽSR za posledné tri roky klesala, avšak len z dôvodu prirodzeného úbytku pracovníkov, a to v dôsledku odchodu do dôchodku, resp. odchodu na vlastnú žiadosť. K prepúšťaniu v ŽSR nedošlo.
Čo sa týka stavu zamestnanosti pre nasledujúce roky, ŽSR bude sledovať ciele, ktoré si Vláda SR a MDPT v segmente železničnej dopravy stanoví vo svojom  programovom vyhlásení.
Stav zamestnanosti
K 31.12.2008  - 17 626 zamestnancov
K 31.12.2009 -  17 070 zamestnancov
K 30. 6. 2010 -  16 912 zamestnancov

     Dátum: 20.07.2010
     Vyjadrenie pre: TV TA3
     ŽSR – problém bezdomovci
Problémom bezdomovcov v železničných staniciach je dlhodobý a zaoberáme sa ním v rámci celého Slovenska v spolupráci so železničnou políciou (ŽP).  V rámci hlavnej železničnej stanice v Bratislave tento problém pretrváva niekoľko rokov. V zime je, pochopiteľne, situácia horšia, keďže sa bezdomovci snažia zohriať vo vnútri stanice. Pokiaľ však nevzbudzujú svojim správaním výrazné pohoršenie, neznečisťujú priestory stanice, prípadne neobťažujú cestujúcich, nemá ani Železničná polícia veľa možností na riešenie tohto problému. Ak ich aj príslušníci ŽP upozornia, vykážu z priestorov, za pár desiatok minút sa bezdomovci na pôvodné miesto vracajú. V každom prípade sa snažíme spoločne so ŽP dohliadať na pohyb bezdomovcov po stanici. 
Aby sme chránili náš majetok a aspoň čiastočne eliminovali pobyt bezdomovcov  a asociálnych živlov v staniciach, sú niektoré stanice alebo aspoň čakárne v nočných hodinách, keď je malá frekvencia dopravy, zatvorené.
Pokiaľ ide o riešenie, tak tento problém, pokiaľ sa nezmení výklad zákonných noriem, môžeme pokladať za neriešiteľný. Samotní občania (bezdomovci) sa nezmenia a žiadny právny dosah na nich nemáme. Ak ich nepristihneme priamo pri priestupku, nie je možné ich vykázať z miesta, ktoré práve obsadili (v rámci platnej legislatívy SR). Ale i v prípade udelenia pokuty, nemajú peniaze na zaplatenie. Tento stav (nevymožiteľnosť práva v tomto prípade) v nich len umocňuje pocit, že si môžu beztrestne robiť, čo sa im zapáči. ŽSR, resp. ŽP ich môže len napomenúť a vyzvať, aby sa nesprávali asociálne, čo v mnohých prípadoch vôbec nezaberá.
Problém bezdomovcov na železničných staniciach, nie je len problémom ŽSR a železničných staníc, ide o celospoločenský problém, ktorý vyžaduje komplexné legislatívne riešenie.
Posledné roky ŽSR venuje veľkú pozornosť bezpečnosti cestujúcich na hlavnej stanici. Realizujú sa pravidelné stretnutia so všetkými zainteresovanými – nielen ŽSR a ŽP, ale aj predstavitelia mesta, zvýšil sa počet hliadok ŽP, ktorá monitoruje situáciu na stanici 24 hodín denne, organizujú sa nárazové preventívno-bezpečnostné akcie, snažíme sa pravidelným čistením udržať jej čistotu a poriadok, avšak vzhľadom na obrovský počet cestujúcich, ako aj výskyt asociálnych živlov je to takmer nadľudské úsilie.
Navyše viacerí dôverčiví cestujúci sami dávajú návod asociálnym živlom a drobným zlodejom, aby sa stali ich obeťami.
V prípade akejkoľvek zlej skúsenosti, akéhokoľvek problému, občania môžu kontaktovať s prosbou o pomoc buď priamo pracovníkov ŽP, ktorí majú svoje pôsobisko priamo na hlavnej železničnej stanici, alebo ktoréhokoľvek zamestnanca ŽSR, ktorý im poskytne pomoc.
Situácia sa, veríme, podstatným spôsobom zlepší po komplexnej rekonštrukcii železničnej stanice Bratislava-hlavná stanica a predstaničného námestia, ktorú však nerealizuje ŽSR ale firma I.P.R Slovakia. Pokiaľ máme dostupné informácie, investor plánuje začať s výstavbou v závere tohto roku.

     Dátum: 20.07.2010
     Vyjadrenie pre: TV Markíza
     ŽSR – modernizácia
V Novom Meste nad Váhom bol vybudovaný nový železničný most ponad tamojšiu rieku v rámci modernizácie. Mestský úrad si však myslí, že most je veľmi nízko nad riekou a nespĺňa kritériá pre napríklad odolanie storočnej vody. Aké je stanovisko ŽSR - zvažovali a posudzovali ste parametre mosta aj z tohto pohľadu?
Nový most v Novom Meste nad Váhom cez rieku Klanečnica je t.č. v štádiu realizácie. V štádiu prípravy stavby  bolo navrhnutých niekoľko variant na riešenie mosta. V spolupráci so všetkými zainteresovanými zložkami bol vybraný variant, kde pri konečnom stave bude rozšírené koryto premostenia, aby bol zachovaný pôvodný prietočný profil. Toto riešenie bolo potvrdené v územnom ako aj stavebnom konaní. Doklady o prerokovaní a súhlasné stanoviská zainteresovaných zložiek sú uložené u investora ako aj projektanta predmetnej stavby.

     Dátum: 19.07.2010
     Vyjadrenie pre: TV Turiec
     Železničné priecestia v Martine

Mám na Vás dve otázky týkajúce sa rekonštrukcie priecestia v meste Martin, Robotnícka ul.:
1. Aký bude nový povrch, či taký ako doteraz alebo sa osadí gumený?
Ide o železničné priecestie nachádzajúce sa  v km 305.230, traťového úseku ŽST Vrútky – ŽST Martin. Jeho technický stav bol nevyhovujúci pre súčasné zvýšené zaťaženie cestnými motorovými vozidlami, preto bolo zaradené do plánu opráv. V rámci  opravných prác bol vymenený koľajový rošt (nevyhovujúci stav drevených podvalov) a na povrchovú úpravu bol použitý živičný asfaltobetonový koberec .
2. A či sa v tomto roku pristúpi aj k rekonštrukcii iných priecestí, o ktoré mesto Martin žiadalo?
Áno, obdobným spôsobom budeme riešiť aj úrovňové priecestie v km 306.077 - predpokladaný termín realizácie v mesiaci september, resp. október/2010. 

     Dátum: 16.07.2010
     Vyjadrenie pre: TV - TA3
     ŽSR – modernizácia tratí - Trenčín
Dobrý deň,15.7.to jest zajtra majú byť v Trenčíne prerokované pripomienky k výstavbe železnice, ktorá má viesť stredom mesta. Aktivisti a niektorí poslanci tvrdia, že je ešte legislatívne možné celý proces zvrátiť a trať viesť obchvatom poza Trenčín, čo bola v minulosti vlastne druhá alternatíva. Je to pravda? Ak áno, čo by to obnášalo?
K Vašim otázkam uvádzame za ŽSR nasledovné fakty, ktoré prosím, považujte zároveň aj za vyjadrenie:
- projekt v tejto podobe je plne v súlade so schváleným územným plánom, ktorý schválilo mesto Trenčín a jeho poslanci - bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie, ako aj viaceré stavebné povolenia
- prebehlo už viacero výkupov domov a pozemkov vo veľkom rozsahu, ako aj plavárne
- prebieha výberové konanie na dodávateľa stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie projektu
Pokiaľ by sa uvažovalo o prechode na inú alternatívu, znamenalo by to prejsť celým procesom nanovo (územný plán, územné rozhodnutie, stavebné povolenia, projektová dokumentácia, výberové konanie a pod.), čo by znamenalo enormne vysoké finančné náklady.

     Dátum: 16.07.2010
     Vyjadrenie pre: Piešťanský týždeň
     ŽST Piešťany
Chystajú sa ŽSR ešte dotvoriť exteriéry na ŽST v Piešťanoch? Na budove boli napríklad kedysi zvonku hodiny, ktoré už roky nejdú a možno by sa dali znovu nainštalovať.
V železničnej stanici Piešťany je plánovaná komplexná rekonštrukcia výpravnej budovy. Na uvedený zámer je spracovaná projektová dokumentácia, vydané stavebné povolenie, odovzdané stavenisko, avšak z dôvodu nedostatku investičných finančných prostriedkov je stavba zatiaľ pozastavená.
Od našich čitateľov sme dostali otázky súvisiace s počtom lavičiek.  Ľudia argumentujú, že ak  polícia napríklad v Novom Meste nad Váhom dokáže rozdávať 50 eur  pokuty za nedovolený prechod cez koľaje,  či fajčenie v priestoroch stanice, vedela by predsa poradiť aj s bezdomovcami vyspávajúcimi na lavičkách.
K demontáži lavičiek vo vestibule železničnej stanice v Piešťanoch došlo vo februári 2009. Dôvodom bolo ich poškodenie a zničenie do takej miery, že nebolo možné ich už ďalej využívať. Zničenie a poškodenie lavičiek spôsobili najmä bezdomovci svojím častým zdržiavaním sa v priestoroch stanice. V stanici sa šíril zápach, na ktorý sa sťažovali cestujúci a ktorý nebolo možné nijakým spôsobom odstrániť, ani zabrániť zdržovaniu sa bezdomovcov v železničnej stanici. Odstránením lavičiek z vestibulu, sa zo stanice vytratili bezdomovci a spolu s nimi aj zápach.
Odstránenie lavičiek, alebo ich opätovné osadenie je plne v kompetencii prednostu železničnej stanice. V tomto prípade sa k demontáži lavičiek pristúpilo najmä kvôli cestujúcim, ktorí sa na zápach sťažovali.
K odstráneniu lavičiek z vestibulov boli z rovnakých dôvodov donútené aj ďalšie železničné stanice, napr. Žilina, Vrútky, Dolný Kubín, Humenné, atď.
Problematika pohybu nežiaducich osôb v priestoroch staníc je veľmi ťažko riešiteľná, a nie je len v kompetencii ŽSR.
Problémom bezdomovcov v železničných staniciach sa nezaoberáme len my v ŽSR, ale aj Železničná polícia, s ktorou dlhodobo pri riešení týchto situácií vzájomne spolupracujeme. V zime je, pochopiteľne, situácia horšia, keď sa bezdomovci snažia zohriať vo vnútri stanice. Pokiaľ však nevzbudzujú svojim správaním výrazné pohoršenie, nemôže ani Železničná polícia nič urobiť. Sme v kontakte so Železničnou políciou a spoločne sa snažíme dohliadať na pohyb bezdomovcov po stanici. 
Pokiaľ ide o riešenie, tak tento problém, pokiaľ sa nezmení výklad zákonných noriem, môžeme pokladať za neriešiteľný. Samotní občania (bezdomovci) sa nezmenia a žiadny právny dosah na nich nemáme. Ak ich nepristihnete pri priestupku, nie je možné ich vykázať z haly a ak aj, nemajú peniaze na zaplatenie pokuty. Tento stav (nevymožiteľnosť práva v tomto prípade) v nich len umocňuje pocit, že si môžu beztrestne robiť, čo sa im zapáči. ŽSR, resp. Železničná polícia ich môže len napomenúť a vyzvať, aby sa nesprávali asociálne, čo v mnohých prípadoch vôbec nezaberá.
Aby sme chránili náš majetok a aspoň čiastočne eliminovali pobyt bezdomovcov v staniciach, sú niektoré stanice alebo aspoň čakárne v nočných hodinách, keď je malá frekvencia dopravy, zatvorené.
Problém bezdomovcov na železničných staniciach, nie je len problémom ŽSR a železničných staníc, ide o celospoločenský problém, ktorý vyžaduje komplexné legislatívne riešenie.
Č
o sa týka prechádzania cez koľaje, Železničná polícia je v plnom práve dávať ľuďom pokuty. Nie je v našich silách zakázať ľuďom prechod cez koľaje. Môžeme na nich len apelovať, že vstupom do vyhradeného obvodu ŽSR (a tým pádom aj prechádzaním cez trať) porušujú nielen predpisy, ale najmä ohrozujú svoju bezpečnosť a hazardujú so svojím životom. Prechod cez trať mimo vyhradeného priestoru je zakázaný a pre ľudí mimoriadne nebezpečný.
Železničná polícia má teda právo takýchto ľudí pokutovať. ŽSR nezasahujú do kompetencií a právomoci Železničnej polície. Železničná polícia svojím konaním sa snaží ľudí chrániť.
ŽSR majú vo svojej správe približne 7000 km tratí normálneho, širokého, či úzkeho rozchodu. Nie je reálne vybudovať zátarasy, bariéry alebo ploty po celej dĺžke tratí. Treba mať na mysli to, že železnica tu bola skôr, ako mnohé mestá, ktoré postavili svoje sídliská alebo mestské časti "na druhej" strane železničnej trate.
V miestach, kde je častejší pohyb osôb, alebo kde je väčšia intenzita železničnej a cestnej dopravy existujú úrovňové, alebo mimoúrovňové kríženia trate, tzv. železničné priecestia, nadjazdy, či podjazdy. Práve tie slúžia ľuďom na prechádzanie cez železničnú trať. ŽSR evidujú ku koncu roku 2009, 2 220 železničných priecestí a ich počet každým rokom klesá. V súčasnosti je tendencia, v rámci modernizácie železničných tratí, rušiť úrovňové kríženia a nahrádzať ich mimoúrovňovými - bezpečnejšími.
Zaujíma ich aj to, prečo je pred budovou železničnej stanice v Piešťanoch pomerne slušný počet parkovacích miest pre zriadencov železníc a cestujúci, ktorí prídu na stanicu a na chvíľu zastavia, aby si mohli vyložiť ťažkú batožinu, dostanú od polície pokutu. 
Nie príliš vyhovujúce dopravné značenie pre cestujúcu verejnosť v priestore pred železničnou stanicou Piešťany je nám známe. Z uvedeného dôvodu sa uskutočnilo miestne šetrenie za účasti zástupcov mesta Piešťany, ŽSR a dopravného inšpektorátu. Mesto Piešťany dalo spracovať projektovú dokumentáciu nového dopravného značenia priestorov pred ŽST Piešťany, ktorá je v súčasnosti v štádiu odsúhlasovania zainteresovaných zložiek. Po konečnom odsúhlasení  bude v čo najkratšej dobe vykonaná zmena dopravného značenia. Veríme, že k spokojnosti občanov mesta Piešťany a cestujúcej verejnosti.

     Dátum: 14.07.2010
     Vyjadrenie pre: SITA
     ŽSR- otázka prechádzania koľají vo Vajnoroch 
Na stanici Bratislava - Vajnory dochádza k častému prechodu chodcov cez koľaje k blízkemu jazeru, hoci je takýto prechod zakázaný. Chcem sa preto spýtať:
1. Aká vysoká sankcia hrozí prechádzajúcim cez koľaje?
2. Akým spôsobom železnice zasahujú, ako zabezpečujú aby k prechodom cez koľajnice nedochádzalo?
3. Majú železnice nejaké špeciálne hliadky práve v blízkosti jazier a vodných plôch, kde je takýto nepovolený prechod cez koľajnice častejší?
4. Plánujú železnice podniknúť nejaké opatrenia, aby sa prechodom cez koľajnice zabránilo? (postavenie plotov, bariéry..)
Máte nejakú bilanciu, koľko pokút bolo vybraných za prechádzanie cez koľaje v Bratislavskom kraji, prípadne v rámci celého Slovenska?
Nie je v našich silách zakázať ľuďom prechod cez koľaje. Môžeme na nich len apelovať, že vstupom do vyhradeného obvodu ŽSR (a tým pádom aj prechádzaním cez trať) porušujú nielen predpisy, ale najmä ohrozujú svoju bezpečnosť a hazardujú so svojím životom. Prechod cez trať mimo vyhradeného priestoru je zakázaný a pre ľudí mimoriadne nebezpečný.
Železničná polícia má právo takýchto ľudí pokutovať. ŽSR nezasahujú do kompetencií a právomoci Železničnej polície. Železničná polícia svojím konaním sa snaží ľudí chrániť.
ŽSR majú vo svojej správe približne 7000 km tratí normálneho, širokého, či úzkeho rozchodu. Nie je reálne vybudovať zátarasy, bariéry alebo ploty po celej dĺžke tratí. Treba mať na mysli to, že železnica tu bola skôr, ako mnohé mestá, ktoré postavili svoje sídliská alebo mestské časti "na druhej" strane železničnej trate.
V miestach, kde je častejší pohyb osôb, alebo kde je väčšia intenzita železničnej a cestnej dopravy existujú úrovňové, alebo mimoúrovňové kríženia trate, tzv. železničné priecestia, nadjazdy, či podjazdy. Práve tie slúžia ľuďom na prechádzanie cez železničnú trať. ŽSR evidujú ku koncu roku 2009, 2 220 železničných priecestí a ich počet každým rokom klesá. V súčasnosti je tendencia, v rámci modernizácie železničných tratí, rušiť úrovňové kríženia a nahrádzať ich mimoúrovňovými – bezpečnejšími. K otázkam, ktoré sa týkajú sankcií štatistických údajoch o vybraných pokutách, stavanie hliadok... odporúčame vám obrátiť sa  na Ministerstvo vnútra SR (Železničnú políciu).

     Dátum: 14.07.2010
     Vyjadrenie pre: TV Pohoda
     ŽSR- železničný most v Menšiciach
Zasielam vám otázky o rekonštrukcii železničného mosta. Jedná sa o železničný most v časti Mnešice v Novom Meste nad Váhom:
1. Aká rekonštrukcia mosta prebieha a kedy je plánovaný termín ukončenia?
2. Ako sa môže občan brániť, keď počas rekonštrukcie neoprávnene využívajú jeho pozemok, devastujú mu ho a po ťažkých mechanizmoch mu zostane zničená pôda?
Predpokladáme, že ide o „Rekonštrukciu železničného mosta v nžkm 101,634 (ev.km 101,901)“.
Nakoľko sa jedná o dvojkoľajný železničný most, rekonštrukcia prebieha v dvoch etapách. Ukončenie I. etapy koľaj.č.2 bude 30.8.2010.
Úplné dokončenie prác (II. etapa koľaj č.1), bude vykonané do konca roka 2012.
V prípade, že stavba zaberá, resp. využíva pozemky dočasne do jedného roka, je povinnosťou Zhotoviteľa uzavrieť zmluvný vzťah s vlastníkmi pozemkov.
Všetky podmienky musia byť dohodnuté v zmluve (uvedenie pozemku do pôvodného stavu, finančná náhrada škôd a pod.). Trvalý záber pozemku v rámci stavby, je vysporiadaný v rámci zmluvy o odpredaji pozemku a zápisu do katastra nehnuteľností. Ak ide o pozemky mimo dočasného alebo trvalého záberu, Zhotoviteľ musí nahradiť prípadnú škodu vlastníkovi pozemku na základe dohody. Ak k dohode nedôjde, vlastník pozemku sa môže obrátiť na súd.

     Dátum: 14.07.2010
     Vyjadrenie pre: STV
     ŽSR- informačné centrum BKIS
Podľa BKIS boli priestory, ktoré ste im poskytli, nevyhovujúce. Preto údajne zrušili svoju pobočku do doby pokiaľ nezískajú od železníc iné priestory.
Ďalej BKIS tvrdí, že rovnako neprijateľné boli aj podmienky, ktoré ste im dali pri, možnosti prenájmu plochy na stánok. Kde mala byť výpovedná lehota 7 dní.
Problémy vraj majú aj pri osadzovaní elektronických panelov s informáciami v priestoroch železníc.
V podstate z ich slov vyplýva, že dôvodom prečo BKIS nemá zastúpenie na hlavnej stanici a ani stanici v Petržalke, sú železnice.
Zaujímal by ma pohľad železníc?
Doplňujúce údaje k informácii zverejnenej dňa 03.06.2010:
BKIS nevyhovovali pôvodné priestory z dôvodu, že boli podľa nich v „zadnom trakte, nie priamo vo vestibule. Priestory vo vestibule momentálne na stanici nie sú voľné.
Ďalším riešením by v tom období bolo umiestniť priamo  vo vestibule informačný pult, avšak z dôvodu pripravovanej revitalizácie ŽST Bratislava hlavná stanica by bolo možné uzatvoriť nájomnú zmluvu len formou notárskej zápisnice (so 7 dňovou výpovednou lehotou na vypratanie + hradia si notársku zápisnicu sami). S týmto však BKIS nesúhlasilo. Žiadali aspoň umiestnenie infopointu. Prednosta stanice bol veľmi ústretový a podarilo sa nájsť vhodné miesto. V novembri sme Mgr. Bučkovú (ktora zastupuje BKIS) mailom požiadali o doloženie oficiálnej žiadosti k infopointu, no do dnešného dňa sme žiadnu takúto žiadosť neobržali, preto sme považovali celú záležitosť za bezpredmetnú (návrh nájomnej zmluvy máme vypracovaný).
(Pozn. Vzhľadom na prijatý nový zákon o dráhach č. 513/2009 ( § 4. ods. 1), ktorý nadobudol účinnosť  1.1.2010 je v obvode dráhy zakázané vykonávať činnosti, ktoré nesúvisia s prevádzkou – sú v zákone taxatívne vymedzené. Máme skúsenosti, že URŽD vzhľadom na uvedené takéto nové zmeny účelu užívania z tohto titulu nepovoľujú).
BKIS užívala predmetné nebytové priestory bez nájomnej zmluvy. Dohodli sme sa, že BKIS uhradí odplatu z titulu bezdôvodného obohatenia nakoľko za užívanie neplatili ŽSR žiadnu odplatu. Pokiaľ ide o výšku uvedenej odplaty, tá bola dohodnutá a obe strany si ju odsúhlasili. Problémom ostávala forma dohody, na základe ktorej by BKIS uhradili uvedenú odplatu.
BKIS pripravilo návrh Dohody o urovnaní. Z nášho pohľadu bola takáto forma Dohody komplikovaná a zdĺhavá, navrhli sme preto BKIS riešiť úhradu odplaty formou tzv. Dohody o uznaní dlhu, čo je z hľadiska podpisovania uvedenej dohody administratívne i časovo jednoduchšie. K tomuto návrhu sa BKIS dlhšiu dobu nevyjadrovalo, až nakoniec náš návrh zamietli. Aby sa veci ďalej pohli a zbytočne nenaťahovali, ustúpili sme a vyšli v ústrety, tým pádom momentálne pracujeme (finišujeme) na Dohode o urovnaní.

     Dátum: 12.07.2010
     Vyjadrenie pre: PRAVDA
     ŽSR – financovanie, hospodársky výsledok za minulý rok
Chcela by som Vás poprosiť o odpovede na niekoľko otázok tykajúcich sa hospodárskeho výsledku za minulý rok a peňazí od štátu, ktoré ste dostali na základe zmluvy o výkonoch vo verejnom zaujme:
Poznámka k odpovediam na otázky:
Zákonom č. 109 z 9. februára 2005 § 22 odsek 4,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164 z roku 1996 Z.z. o dráhach boli Železnice Slovenskej republiky ako správca železničnej infraštruktúry v SR vylúčené z uzatvárania zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme. V rokoch 2006 až 2010 uzavreli ŽSR s Ministerstvom dopravy pôšt a telekomunikácií SR Zmluvu o prevádzkovaní dráh (ZPD) s cieľom splniť povinnosti vlastníka celoštátnych a regionálnych dráh na základe § 22 zákona NR SR č. 164 z roku 1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455 z roku 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
1. Koľko peňazí dal štát v roku 2009 ZSR na základe ZVVZ?
Zmluvou o prevádzkovaní dráh na rok 2009 článok IV, bod 1, bola v súlade so zákonom       č. 596/2008 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2009 dohodnutá neinvestičná dotácia pre ŽSR  na krytie časti rozdielu medzi plánovanými nákladmi a plánovanými výnosmi  vo výške 136 095 067 EUR. Uvedená dotácia bola zo strany štátu v roku 2009 uhradená.
 2. Aký ste mali hospodársky výsledok? Koľko zo straty tvoria oprávnené náklady, ktoré ma ešte doplatiť štát?
ŽSR dosiahli za rok 2009 po overení ekonomicky oprávnených nákladov a ekonomicky oprávnených výnosov nezávislým auditom výsledok hospodárenia vo forme nekrytej straty, ktorej výška predstavuje 83 297 391 EUR.
Na základe Protokolu o vyhodnotení plnenia Zmluvy o prevádzkovaní dráh za rok 2009 bod B. 2, ktorý bol prerokovaný na Porade vedenia MDPT SR dňa 07.06.2010 a následne podpísaný zástupcami MDPT SR a ŽSR dňa 08.06.2010 bude celková strata vysporiadaná  v súlade so  ZPD na rok 2009 a MDPT SR ju uplatní v rámci priorít návrhu rozpočtu verejnej správy pre ŽSR.
3. Uznal už štát tieto záväzky voči ŽSR?
Viď odpoveď na otázku č. 2
4. Rokovali ste už so štátom o ich doplatení? Prisľúbil/neprisľúbil to? Kedy?
Viď odpoveď na otázku č. 2
5. Dlhuje štát ŽSR peniaze na základe ZVVZ z minulých rokov? Ak áno koľko a za ktoré roky? (Ak je toho viac, prosím rozdeliť).
Na základe Zmlúv o prevádzkovaní dráh za roky 2003 – 2009 dlhuje štát Železniciam Slovenskej republiky úhradu nekrytých strát za vyššie spomínané obdobie v celkovom objeme 101,263 mil. EUR.
6. Prisľúbil štát staré dlhy doplatiť? Ak áno kedy, pripadne, aké sú dôvody na to, že doteraz nie sú splatené? Ako to hodnotí ŽSR?
Nekryté straty vykázané za vyššie spomínané časové obdobie boli riešené jednotlivo v rámci vyhodnocovania ZPD za príslušné roky a ich vysporiadanie bolo protokolárne dohodnuté medzi MDPT SR a ŽSR. Štát sa zaviazal uplatniť vysporiadanie strát  za roky 2004, 2008 a 2009 v rámci priorít návrhu štátneho rozpočtu verejnej správy pre ŽSR.
7. Koľko peňazí dostali ŽSR od štátu na základe ZVVZ v rokoch 2006, 2007 a 2008? (prosím jednotlivo za každý rok).
Na základe Zmlúv o prevádzkovaní dráh na roky 2006, 2007 a 2008 bol Železniciam Slovenskej republiky poskytnutý neinvestičný transfer na krytie rozdielu medzi plánovanými nákladmi a plánovanými výnosmi v nasledujúcom rozsahu:
2006 – 119 498 108 EUR (3 600 000 tis. Sk)
2007 – 119 498 108 EUR (3 600 000 tis. Sk)
2008 -  175 927 770 EUR (5 300 000 tis. Sk)
V rámci priorít návrhu rozpočtu verejnej správy (RVS) uplatnilo MDPT SR v roku 2008 pre ŽSR čiastku vo výške 15,781 mil. EUR na vysporiadanie nekrytej straty z prevádzkovania dráh za rok 2007 v zmysle Protokolu o vyhodnotení plnenia ZPD za rok 2007.


     Dátum: 12.07.2010
     Vyjadrenie pre: PRAVDA
     ŽSR – modernizácia tratí – tender – vylúčenie spoločnosti Skanska
ŽSR v úvode týždňa rozhodli o vylúčení ponuky spoločnosti Skanska zo súťaže o modernizáciu tratí medzi Zlatovcami a Trenčianskou Teplou. Dôvodom je najmä to, že firma nedostatočne vysvetlila, prečo má pri niektorých položkách uvedenú nulovú sadzbu.
Chcem sa spýtať:
- prečo ŽSR namiesto vylúčenia tejto ponuky Skansku zmluvne nezaviazala, aby ponúknuté ceny dodržala
- či má ŽSR už na tento projekt zabezpečené financovanie. Ak áno, z akých zdrojov?

Vzhľadom na to, že uvedená súťaž nebola ešte ukončená, nie je možné v zmysle zákona o verejnom obstarávaní sa k jej priebehu vyjadrovať až do jej právoplatného ukončenia. Čo sa týka Vašej druhej otázky, áno, financovanie bolo schválené v zásobníku projektov z Operačného programu doprava, prioritná os č.1.

    Dátum: 12.07.2010
     Vyjadrenie pre: Trnavské noviny
     Ž
elezničná stanica Brestovany
Do redakcie nám prišiel list čitateľa, v ktorom sa uvádza, že na železničnej stanici v Brestovanoch nefungujú staničné toalety. Vraj sú denno denne uzamknuté, bez možnosti si ísť vypýtať niekde kľúč od nich.
Môžete mi preposlať vyjadrenie ohľadne tejto záležitosti?
Prečo nie sú toalety prístupné?
Železničná stanica Brestovany bola počas rekonštrukcie trate V. koridoru prebudovaná na diaľkovo ovládanú výhybňu bez obsadenia zamestnancami ŽSR a neobsadenú zastávku. Z uvedených dôvodov v zmysle platnej legislatívy SR nie je vybavená toaletami pre verejnosť ani čakárňou. Vo výhybni Brestovany zastávka je vybudovaná miestnosť pre cestujúcich, ktorá je prístupná počas predaja cestovných dokladov zmluvným partnerom dopravcu ZSSK, a.s. Na druhom nástupišti je vybudovaný prístrešok pre cestujúcich.

     Dátum: 12.07.2010
     Vyjadrenie pre: Regionál
     Železničná trať Breznička – Katarínska Huta

Dopočula som sa, že sa má rozoberať trať Breznička – Katarínska Huta. Nikde na internete som sa nedopátrala nejakej oficiálnej informácie, či je to naozaj tak, prípadne kedy sa s prípadným rozobratím počíta. Taktiež ma zaujíma prečo ku takémuto kroku ŽSR pristúpilo a čo plánuje ŽSR s budovami prislúchajúcimi ku trati (staničné budovy Mládzovo, Katarínska Huta) a pod.
Železničná trať č.117C Breznička - Katarínska Huta nz. je súčasťou stávajúcej siete  ŽSR. Jedna sa o jednokoľajnú regionálnu trať so zjednodušeným riadením vlakovej dopravy nezávislej trakcie. Najväčšia traťová rýchlosť je 50 km/hod. V súčasnosti nie je na predmetnej trati vykonávaná pravidelná osobná a nákladná doprava.
Na základe spracovaných strategických zámerov pre všetky trate ŽSR v roku 2009 neboli stanovené návrhy na zrušenie tejto trate a preto v súčasnosti je vykonávaný zo strany Oblastného riaditeľstva Košice dohľad na trati a zabezpečovaná nevyhnutná údržba.
Odbor infraštruktúry ŽSR momentálne neeviduje žiadnu požiadavku návrhu na zrušenie dráhy.

     Dátum: 12.07.2010
     Vyjadrenie pre: TV Markíza
     Železničné priecestie v Hrnkovciach
Prosím o informáciu o komplexnej oprave železničného priecestia v Hrnkovciach na trati Krupina – Šahy
Časový priebeh realizácie priecestia:
06.7.2010 o 7:00 hodine – rozobratie priecestia
07. a 08.7.2010 – práce na koľajovom zvršku
09.7.2010 – príprava spodnej stavby priecestnej konštrukcie – betónovanie pásových základov pod záverné múriky
10. až 13.7.2010 – doba tvrdnutia pásových základov a konsolidácia štrkového lôžka
 04. a 15.7.2010 – montáž priecestnej konštrukcie a asfaltovanie nábehov na priecestie, koniec uzávierky priecestia o 16:00 hodine.
Realizácia priecestia je zahrnutá do plánovanej údržby Atrakčného obvodu Zvolen, ŽSR, na rok 2010, hlavný dodávateľ prác  je Regionálne riaditeľstvo ŽSR - Údržba železničnej infraštruktúry Zvolen so subdodávateľom firmou BRS Bratislava (dodávateľ priecestnej konštrukcie CEPAG ).
Zdôvodnenie opravy:
priecestie je situované na krížení trate Šahy – Krupina so štátnou cestou I. triedy. Po tejto ceste je  smerovaná aj medzinárodná kamiónová doprava a priecestná konštrukcia je extrémne namáhaná. Komplexná oprava na tomto priecestí je nutná.
Náklady na rekonštrukciu predstavujú cca 120 000  €.

     Dátum: 12.07.2010
     Vyjadrenie pre: NOVÝ ČAS
     ŽSR – „letné horúčavy“
Dovolila som si Vás osloviť v súvislosti s pripravovaným článkom do denníka Nový čas na tému "letné horúčavy na pracovisku." Oslovujem viacero zamestnávateľov z rôznych oblastí a rezortov. Posielam Vám dve otázky:
1. Ako sa vaša spoločnosť /firma/ rezort  stará o zamestnancov v letných horúčavách, keď sa teploty pohybujú nad 30 stupňov Celzia? Čo im zamestnávateľ pri extrémnych teplotách zabezpečuje?
V nariadení, ktoré metodicky usmerňuje zabezpečovanie stravovania zamestnancov ŽSR, je zvláštna časť venovaná poskytovaniu občerstvenia za sťažených poveternostných podmienok, teda aj pri letných horúčavách. Nárok na občerstvenie vo forme nealkoholického nápoja alebo minerálky majú zamestnanci, ktorí sa bezprostredne podieľajú na zabezpečovaní železničnej prevádzky a prevažnú časť pracovného času pracujú vonku na nechránených pracoviskách a sú priamo vystavení letným horúčavám.
2. Je vo vašej spoločnosti /firme/ rezorte zvykom aj úprava pracovného času pri vysokých teplotách, aby si zamestnanci lepšie oddýchli a neboli vyčerpaní z tepla? Ako budete toto leto riešiť takéto situácie?
Úprava pracovného času sa v súvislosti s vysokými letnými teplotami neuplatňuje.

     Dátum: 12.07.2010
     Vyjadrenie pre: KORZÁR
     Železničná zastávka Humenné - mesto
Obyvateľom Humenného chýbajú na železničnej stanici Humenné - mesto lavičky, na ktorých by mohli čakať na príchod vlakov.
Plánuje ZSSK v blízkej dobe zrekonštruovať staré lavičky, alebo osadiť na stanici nové?
Ak nie: Prečo?
Aká je pravdepodobnosť, že spoločnosť bude o riešení problému uvažovať a zahrnie ho do svojich plánov?
Obracajú sa ľudia s týmto problémom na ZSSK?
Na železničnej zastávke Humenné mesto sú osadené 2 lavičky, ktoré v minulosti plnili aj funkciu reklamného nosiča - jedna lavička je na nástupišti pre smer Medzilaborce a druhá pre smer Stakčín. Väčší počet betónových lavičiek bol pred časom z nástupíšť odstránený z toho dôvodu, že boli porozbíjané a inak poničené vandalmi a ohrozovali bezpečnosť cestujúcej verejnosti. Evidujeme prípad, keď bol v koľajisku pohodený betónový odpadkový kôš a časť z polámanej lavičky.
ŽSR v blízkej budúcnosti neplánuje osadiť nové lavičky pre cestujúcich z dôvodu, že nie je možné zabrániť ich zničeniu vandalmi. Posledná sťažnosť na nedostatok lavičiek na železničnej zastávke Humenné mesto bola podaná v júli 2008.VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 - 2017 Železnice Slovenskej republiky