Legislatíva


MDVRR SR, v zmysle ustanovení čl. 8 bezpečnostnej smernice 2004/49/ES a § 83 zákona NR SR č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien, určilo bezpečnostné predpisy v železničnej doprave v SR.

Okrem zákonov a vyhlášok, ktorých zoznam sa nachádza na internetových stránkach MDPT SR www.telecom.gov.sk  sú to tieto predpisy ŽSR:

Z 1

Pravidlá železničnej prevádzky

Z 2

Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky

Z 17

Nehody a mimoriadne udalosti


Na prerokovávanie dokumentácie stavieb cudzích investorov na dráhe, v obvode dráhy, v ochrannom pásme dráhy a na ostatných nehnuteľnostiach ŽSR vydali ŽSR.

Pokyny obsahujú základné pravidlá správneho konania a spôsob podávania žiadostí na prerokovanie dokumentácie.Dokumenty pre dopravcov