Železnice Slovenskej republiky


Stavebný dozor na stavbe „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa – (úsek Považská Teplá /mimo/ – Žilina /mimo/)


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania.
Oznámenie o dodatočných informáciách, informáciách o neukončenom konaní alebo korigende.
Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov.
Súťažné podklady.
Príloha č. 6 súťažných podkladov - Dokumentácia pre výber zhotoviteľa stavby.                    
Vysvetlenie súťažných podkladov.
Informácia s uvedením dátumu otvárania časti ponuky označenej ako „Ostatné“.
Informácia s uvedením dátumu otvárania časti ponuky označenej ako „Kritériá“.
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk  a poradie uchádzačov.
Ponuky uchádzačov.
Zmluva /  rámcová dohoda a ich dodatky.
Správa o zákazke / rámcovej dohode.
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
Odôvodnenie, prečo nebol zrušený použitý postup zadávania zákazky (ak bola predložená len jedna ponuka).
Dokument, ktorý potvrdzuje, že došlo k poskytnutiu služby.
Zoznam subdodávateľov, ak ich uvedenie bolo podmienkou účasti vo verejnom obstarávaní.
Suma skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy / rámcovej dohody, vrátane ich dodatkov.
Právoplatné rozhodnutie o uložení sankcie podľa zákona o VO a o uložení poriadkovej pokuty podľa zákona o VO. Právne dokumenty