Železnice Slovenskej republiky


ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa - (úsek Považská Teplá /mimo/ -Žilina /mimo/), 2. fáza (Dolný Hričov - Žilina), realizácia


Názov projektu:

ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa - (úsek Považská Teplá /mimo/ -Žilina /mimo/), 2. fáza (Dolný Hričov - Žilina), realizácia

Názov a sídlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, 813 61  

 

   Číslo  Zo dňa
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok NFP311010A952 19.01.2017 
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  / dátum účinnosti      Z311011A952 / 03.06.2017
Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti  
  Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Iné zdroje Spolu
Celkové náklady v € podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 39 483 891,42 6 967 745,55 3 004 668,38 49 456 305,35
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum účinnosti zmluvy
„Združenie TEBS“, TSS GRADE, a. s., 127 790 851,10 € realizácia stavebných prác 24.12.2013
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu 09/2014
Začiatok realizácie projektu 09/2014
Predpokladané ukončenie projektu 12/2018
Ukončenie projektu  
Miesto realizácie projektu

stredné Slovensko – Žilinský kraj – Dolný Hričov, Horný Hričov, Žilina

 

Popis projektu a jeho prínosy

Predmetom projektu „ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa - (úsek Považská Teplá /mimo/ - Žilina /mimo/, 2. fáza (Dolný Hričov - Žilina), realizácia" je modernizovať technickú infraštruktúru trate na predmetných ucelených častiach stavby: UČS 00 ŽST Žilina, UČS 51 ŽST Dolný Hričov a UČS 52 traťový úsek Dolný Hričov - Žilina. Predmetný úsek je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. V pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskeho spoločenstva (napr. Technická špecifikácia pre interoperabilitu "TSI"), európskych noriem, legislatívy a noriem Slovenskej republiky a dohôd AGC (európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach, 1985) a AGTC (európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy, 1993). Hlavnou úlohou je umožniť lepšiu prístupnosť k Transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov.

Stav realizácie k 31.12.2017
Zmodernizované  - koľaj  v dĺžke  3,026 km, nástupišťia v Hornom Hričove, vybudované -   2 nové priepusty a 1 most, podchod pre peších a verejnosť v Hornom Hričove, nová lávka pre peších vrátane zastávkových ník, protihlukové steny, nové trakčné vedenie vrátane ukoľajnenia, osvetlenie nástupišť, aktivácia SIMIS v novej budove riadenia v Dolnom Hričove,  ETCS v úseku Považská Teplá  - Žilina na UČS 48, 49, 50, 51, 52, zrealizované preložky traťových a diaľkových káblov.  Ku dňu 29.12.2017  bol vystavený záverečný protokol o odovzdaní diela.
Finančné plnenie € k 31.12.2017
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet
(ostatné výdavky) 
Vlastné zdroje  Spolu 
33 846 695,43  5 972 946,24 5 859 058,73    1 211 082,97  46 889 783,37

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk   

Centrálny koordinančý orgán:  www.eufondy.sk Právne dokumenty